Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Ekonomii
Wydział Ekonomii

Dziekanat Wydziału:
ul. Ćwiklinskiej 2
35-601 Rzeszów
tel. +48 17 872 1602/03/04/05/06/08/10
fax +48 17 872 20 82

e-mail: wekon@univ.rzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 4/5
35-002 Rzeszów
tel. +48 872 2081/82/83/84/85
fax. +48 17 872 20 82

 

Wydział Ekonomii rozpoczął swoją działalność w strukturze Uniwersytetu od 1 września 2001 roku. Wydział jest młodą, ciągle jeszcze kształtującą się jednostką opierającą się na dorobku i wieloletnich doświadczeniach uczelni z których połączenia powstał, a więc Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Filii w Rzeszowie i stał się kontynuatorem ich wieloletnich tradycji akademickich. Jest to Wydział Ekonomii z największymi doświadczeniami w południowo-wschodniej Polsce.prof. zw. dr hab. Sylwester MAKARSKI
Dziekan Wydziału Ekonomii

Prodziekani:
dr hab. prof. UR Mieczysław KRÓL,
dr Bogdan WIERZBIŃSKI,
dr inż. Grzegorz ŚLUSARZ

Dziekanem Wydziału Ekonomii od początku jego funkcjonowania w ramach nowej struktury jest prof. zw. dr hab. Sylwester Makarski. Funkcję prodziekana ds. nauki i rozwoju pełni dr hab. Prof. UR Mieczysław Król, prodziekanem ds. studenckich jest dr Bogdan Wierzbiński, zaś stanowisko prodziekana ds. studiów zaocznych powierzono dr inż. Grzegorzowi Ślusarzowi.

Na Wydziale Ekonomii zatrudnionych jest 101 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 14 profesorów, 52 doktorów oraz 35 magistrów. Rozwój kadry naukowej na Wydziale przebiega w sposób dynamiczny.

Walorem Wydziału jest przestronna baza naukowo-dydaktyczna, w której prowadzony jest proces dydaktyczny oraz zaplecze socjalne Wydziału. Baza ta zlokalizowana jest w centrum miasta przy pl. Ofiar Getta i w malowniczo położonych, poza miastem, obiektach przy ul. Ćwiklińskiej (Rzeszów-Zalesie).

Strukturę Wydziału Ekonomii współtworzy dziesięć jednostek:

 • Katedra Teorii Ekonomii;
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych;
 • Katedra Marketingu;
 • Zakład Polityki Gospodarczej i Agrobiznesu;
 • Zakład Organizacji i Zarządzania;
 • Zakład Finansów;
 • Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw;
 • Zakład Statystyki i Ekonometrii;
 • Zakład Metod Ilościowych;
 • Pracownia Naukowo Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej.

Podstawą rozwoju Wydziału i kształtowania warsztatu pracy nauczycieli akademickich mających wpływ na skuteczną realizację procesu dydaktycznego i związanych z nim celów są badania naukowe. Badania w jednostkach ekonomicznych koncentrują się wokół aktualnej problematyki społeczno-ekonomicznej związanej z:

 • procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • uwarunkowaniami rozwoju lokalnego i regionalnego z uwzględnieniem współczesnych priorytetów rozwojowych (konkurencyjności, spójności, wielofunkcyjnego rozwoju, rozwoju zrównoważonego),
 • procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw i przeobrażeń struktur społeczno-gospodarczych,
 • ekonomiką rolnictwa i obszarów wiejskich, cechami i dynamiką zmian struktury rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami rozwoju agrobiznesu,
 • efektywnością gospodarowania, oceną kondycji finansowej firm, oceną finansową inwestycji,
 • warunkami rozwoju przedsiębiorczości i adaptacji podmiotów do nowych warunków rynkowych,
 • instytucjonalnymi uwarunkowaniami rozwoju,
 • wspomaganiem procesów gospodarczych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych i technik sieciowych,
 • szeroko rozumianymi procesami integracyjnymi.

Studia na Wydziale od szeregu lat cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów. Od roku 2001 o przyjęcie na studia ubiegało się średnio około 4 osób na jedno miejsce.

 

STUDIA MAGISTERSKIE NA WYDZIALE EKONOMII OD 2005 ROKU PROWADZONE SĄ W SYSTEMIE DWUSTOPNIOWYM

Wprowadzenie nowoczesnego, dwustopniowego systemu studiów jest wyrazem dostosowania się do założeń Deklaracji Bolońskiej, która daje możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnych ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Pierwszy stopień na studiach ekonomicznych kończy tytuł zawodowy licencjata. Program kształcenia przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuacji studiów, bezpośrednio lub po pewnym czasie na drugim stopniu prowadzącym do uzyskania tytułu magistra. Kontynuacja studiów może obejmować ten sam lub inny kierunek studiów.

 

NOWOCZESNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Realizowany na Wydziale Ekonomii program kształcenia umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy ekonomicznej i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy. Rekrutacja prowadzona jest na kierunek, a wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Specjalności realizowane w ramach kierunku to:

 1. Ekonomia agrobiznesu
 2. Ekonomia przedsiębiorstwa
 3. Gospodarka regionalna i lokalna

Wynikająca z przyjętego systemu kompatybilność i porównywalność z programami nauczania na większości europejskich uczelni, daje szerokie możliwości absolwentom Wydziału Ekonomii. Otwiera między innymi drogę do kontynuowania studiów na innych uczelniach, także poza granicami kraju oraz daje atut w postaci akceptowanego na terenie całej Unii Europejskiej dyplomu ukończenia szkoły wyższej. W bieżącym roku, w ramach współpracy z University of Huddersfield w Wielkiej Brytanii, kilkunastu studentów Wydziału Ekonomii skorzystało z możliwości zrealizowania nieodpłatnie semestru studiów na tamtejszym wydziale HU Business School.

Pełna oferta kształcenia i zasady rekrutacji na rok akademicki 2005/2006 dostępne tutaj

Studia podyplomowe

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2007-06-22 11:19
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2007-06-22
Stronę obejrzano: 44827 razy
[+]