Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Muzyki
Wydział Muzyki

DZIEKANAT WYDZIAŁU MUZYKI

Ul. Dąbrowskiego 83
35 – 036 Rzeszów           

KIEROWNIK DZIEKANATU: mgr Aldona Łysikowska

Pokój nr  8 tel. 17/872-28-01

muzyka@univ.rzeszow.pl

PRACOWNICY:

Tok studiów - Ewa Rzucidło
Pokój nr 18 tel. 17/872-28-11

Sprawy socjalne – Joanna Różańska
Pokój nr 18 tel. 17/872-28-11

 

Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

 

Dziekanat ds. Socjalnych do końca tego roku akademickiego funkcjonuje tam, gdzie dotychczas czyli na Wydziale Pedagogicznym, ul. Ks. Jałowego 24

Władze Wydziału Muzyki

Dziekan   WYDZIAŁU
Dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR

 

Prodziekani:

Dr hab. Grzegorz Oliwa, prof. UR – Prodziekan ds. Studenckich i Rozwoju
Dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR – Prodziekan ds.  Nauki i Jakości Kształcenia
Dr Tomasz Zając – Prodziekan ds. Dydaktyki

Struktura

ZAKŁAD PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH

Kierownik: dr Krzysztof Kostrzewa

prof. J. Kurcz
dr T. Bratkowski
dr A. Oberc
dr E. Ochwat
mgr A. Szczęśniak-Groele

ZAKŁAD CHÓRALISTYKI I MUZYKI RELIGIJNEJ

Kierownik: prof. Marta Wierzbieniec

dr Elżbieta  Drążek-Barcik
dr Maciej  Gallas
dr Monika  Hippe
dr Anna  Marek-Kamińska
dr Stanisława  Mikołajczyk-Madej
dr hab. prof. UR Grzegorz Oliwa
dr hab.  prof. UR Jolanta  Skorek-Münch
mgr Katarzyna  Sobas-Klocek
dr Bożena  Stasiowska-Chrobak
mgr Renata  Kadaj
mgr Kinga  Fink

ZAKŁAD INSTRUMENTALISTYKI

Kierownik: dr hab.prof. UR Leszek Suszycki

dr A. Lehmann
dr T. Zając
dr L. Pelc
mgr Ł. Rusin

ZAKŁAD GRY FORTEPIANOWEJ

Kier. dr hab.prof. UR Janusz Skowron

dr hab.prof. UR M. Herbowski
prof. J. Tosik-Warszawiak
dr P. Grodecki
dr A. Hoszowska-Jabłońska
dr M. Kanikuła
dr hab. prof. UR M. Prejsnar-Wąsacz
mgr U. Buda
dr J. Pelc
dr M. Zarębińska
mgr Paweł Węgrzyn

ZAKŁAD METODYKI NAUCZANIA MUZYKI

Kierownik: dr hab. prof. UR Wiesław Grzegorski

prof. I. Mednanska

dr A. Sokołowska
dr J. Ścibor
dr K. Uściłowski
dr J. Wąsacz-Krztoń

ZAKŁAD BADAŃ MUZYKI REGIONÓW


Kierownik: dr hab. prof. UR Paweł Paluch

dr hab. prof. UR M. Dymon
dr E. Fedyczkowska
dr M. Lubowiecka
dr E. Nidecka
dr hab. prof. UR  O. Popowicz
dr Z. Jakubek

mgr T. Pyzik

Informacja

WYDZIAŁ MUZYKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO prowadzi studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kandydatów na studia obowiązuje rejestracja elektroniczna oraz egzamin praktyczny.

Studia I-go stopnia

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

1/ wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego z 3 wybranych przedmiotów

2/ wyniki sprawdzianu praktycznego.

Kandydaci na studia powinni wykazać się podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi.

- sprawdzian praktyczny

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

PUNKTACJA

Sprawdzian dyspozycji:

słuchowych

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem

0-10

głosowych

Zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”

0-10

manualnych

Dyrygowanie jednym  utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”

0-10

gra na instrumencie

Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie

0-10

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej  1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

Studia II-go stopnia

Kandydaci na studia powinni wykazać się  odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia.

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma  punktów uzyskanych przez kandydata za:

1/ ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia

2/ sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia

- sprawdzian praktyczny

kryteria ogólne

kryteria szczegółowe

PUNKTACJA

Sprawdzian umiejętności:

słuchowych

Śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych

0-10

głosowych

Zaśpiewanie jednej arii lub pieśni

0-10

manualnych

Dyrygowanie jednym, wybranym  utworem z literatury chóralnej

0-10

gra na instrumencie

Wykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze – od baroku do współczesności

0-10

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej  1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów I i II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.


Wstawił:Drozd Szymon 2014-03-06 10:58
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-03-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-03-06
Stronę obejrzano: 12167 razy
[+]