Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 30.01.2014 r.
Z OBRAD SENATU

Z OBRAD SENATU

 

W wyniku zmian organizacyjnych, które dokonały się w ostatnim czasie na Uniwersytecie, tj. rozdzielenia Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego i powstania Wydziału Pedagogicznego oraz Wydziału Muzyki, w składzie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego znaleźli się przedstawiciele tych nowo powstałych jednostek. Rektor UR prof. dr hab. Aleksander Bobko przywitał ich, rozpoczynając posiedzenie 30 stycznia br.

 

Na początku obrad nastąpiło także uroczyste wręczenie decyzji o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Lena Kolarska-Bobińska podjęła decyzję o przyznaniu stypendium za wybitne osiągnięcia 10 studentom naszej Uczelni. Z rąk JM Rektora otrzymali je: Sabina Lachowicz (technologia żywności i żywienie człowieka), Anna Kubiak (filologia angielska), Dominika Paczkowska (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), Katarzyna Łach (grafika), Jakub Głąb (wychowanie fizyczne), Iwona Nieroda (wychowanie fizyczne), Joanna Depciuch (biotechnologia), Jennifer Mytych (biotechnologia), Justyna Siwak (biotechnologia), Karol Godek (grafika).

 

Senat jednomyślnie głosował nad wnioskiem w sprawie uruchomienia, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, studiów II stopnia: architektura krajobrazu.

 

Przyjęto także zmiany w uchwale nr 49/02/2009 Senatu UR w sprawie zasad i trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim.

 

W sprawach osobowych pozytywnie zaopiniowano wnioski dotyczące zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego: prof. dra hab. Zdzisława Rychlika (Wydział Matema­tyczno-Przyrodniczy) i prof. dra hab. Stanisława Zaborniaka (Wydział Wychowania Fizycz­nego) oraz na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. prof. UR Zenona Ożoga (Wydział Filologiczny), dra hab. prof. UR Jacka Chudziaka i dr hab. prof. UR Ewy Swobody (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), a także dr hab. Joanny Pisulińskiej (Wydział Socjo­logiczno-Historyczny), dra hab. Pawła Rużbarskiego oraz na II etacie prof. dra hab. Tadeusza Koszczyca (Wydział Wychowania Fizycznego).

 

 

 

 

 


Wstawił:Drozd Szymon 2014-02-04 12:44
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-02-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-02-04
Stronę obejrzano: 2374 razy
[+]