Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Jednostki » Jednostki pozawydziałowe
Archiwum

Archiwum Uczelniane
Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.
ul. Cegielniana 12,
35-310 Rzeszów.
Nr telefonu: 872 14 41 (42)
archiwum@univ.rzeszow.pl

 

Pracownicy:
mgr inż. Alina Fedejko - kierownik
mgr Waldemar Tomczyk - specjalista
Anna Jankiewicz - starszy referent

Archiwum UR czynne jest dla interesantów od: poniedziałku do piątku w godzinach 1100-1400 (bez przerwy wakacyjnej).

Osobom spoza uczelni, dokumentację przechowywaną w Archiwum UR udostępnia się za zgodą Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, którą wyżej wymieniony podejmuje w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej - twórcy akt będących przedmiotem zainteresowania potencjalnego użytkownika oraz z kierownikiem Archiwum Uczelnianego. Warto w tym miejscu podkreślić, iż mimo Zarządzenia Rektora nr 25 z 7 kwietnia 2003r., które zabrania w § 3 udostępniania "osobom trzecim, w tym studentom UR oraz studentom innych uczelni" maszynopisów prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich, pracownicy Archiwum, biorąc pod uwagę dobro użytkownika, dopuszczają możliwość korzystania z wymienionych przed chwilą prac. Następuje to jednak po wyrażeniu zgody przez Rektora UR oraz promotora danej pracy. W przypadku maszynopisów powstałych po 2003r., zgoda tego ostatniego (czyli promotora) nie jest potrzebna, gdyż absolwenci sami deklarują ją, wypełniając specjalnie przeznaczony do tego celu druk (będący częścią składową ich teczki osobowej), w którym odpowiadają na pytanie dotyczące zgody na korzystanie z ich prac. W przypadku, gdy stroną wypożyczającą dokumenty jest komórka organizacyjna UR, która je wytworzyła, archiwalia bez przeszkód przekazuje się uprawnionej przez tą komórkę osobie za rewersem, przechowywanym następnie przez dwa lata w Archiwum UR.

Na polecenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracownicy tutejszego Archiwum przeprowadzają również kwerendy, szukając przykładowo informacji, czy osoba wymieniona w korespondencji nadesłanej na adres uczelni przez instytucję, chcącą ją zatrudnić ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej lub Uniwersytecie Rzeszowskim. Za usługi tego typu Archiwum nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

Archiwum UR zostało zgodnie z u ustawą o narodowym zasobie archiwalnym (14 lipiec 1983) zakwalifikowane do archiwum z powierzonym zasobem archiwalnym, a co za tym idzie gromadzi ono i przechowuje zasób historyczny.


Wstawił:Drozd Szymon 2014-01-03 08:48
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2014-01-03
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2014-01-03
Stronę obejrzano: 11870 razy
[+]