Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze

Dokumentacja konkursowa
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1
„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego
uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy"

Poddziałanie 4.1.1
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni"
Konkurs zamknięty nr 1/PPKL/4.1.1/PN/2013
na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej

 

Dokumentacja konkursowa


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-08-02 15:27
Sporządził:Dariusz Pawłowski   2013-08-02
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-08-02
Stronę obejrzano: 27489 razy
[+]