Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 23.05.2013 r.
23.05.2013 r.

Z OBRAD SENATU

9/124/2013 zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się 23 maja br. w sali konferencyjnej Biblioteki UR. Przewodniczył mu Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Podczas posiedzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem, zatwierdzone zostały kolejno:

 • Strategia rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020 (rekomendowana przez senacką Komisję ds. Rozwoju Uczelni).  
 • Uchwały w sprawach osobowych:
  • mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego: prof. dra hab. Zbigniewa Suraja oraz prof. dra hab. Igora Tralle (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy),
  • zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. prof. UR Marka Stani­sza (Wydział Filologiczny), dr hab. Ewy Szpunar-Krok (Wydział Biolo­giczno-Rolni­czy), dra hab. Mirosława Zachwiei  (Wydział Matematyczno-Przyrod­niczy) oraz, na II etacie, prof. dra hab. n. med. Jerzego Wordliczka (Wydział Me­dyczny).
 • Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015 (studia I i II stopnia).
 • Uchwała w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014.
 • Uchwała w sprawie liczebności grup studenckich.
 • Zmiany w uchwale 434/06/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierun­ków studiów na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 • W sprawach różnych – uchwały w kwestii realizacji następujących projektów:
  • Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego: budy­nek B8, ul. ks. Jałowego 24 oraz Hala Sportowa, ul. Hoffmanowej 25 w Rzeszowie,
  • Przebu­dowa budynków dydaktycznych nr A2 i A3 w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 16 w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowania budynków dla osób nie­pełnosprawnych,
  • Uniwersyteckie Centrum Sportowe – Hala Sportowa, ul. Zalesie.

 

Na koniec posiedzenia prowadzący obrady prof. dr hab. Sylwester Czopek zaprosił zebranych na Święto Uniwersytetu, 4 czerwca br., połączone z uroczystą promocją doktorską oraz wręczeniem: Medali UR, odznaczeń państwowych, Nagród Rektora UR a także wyróżnienia Lider UR za rok 2012.

Ponadto Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat przedstawił informacje na temat, zorganizowanego po raz pierwszy przez Samorząd Stu­dentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, I Podkarpackiego Festiwalu „KultU­Ralia”, będące podsumowaniem całego wydarzenia.  

 

 

Małgorzata Dworak


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-05-27 08:00
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-05-27
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-05-27
Stronę obejrzano: 3156 razy
[+]