Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.04.2013 r.
25.04.2013 r.

Z OBRAD SENATU

 

8/123/2013 zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się 25 kwietnia br. w sali konferencyjnej Biblioteki UR. Przewodniczył mu JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko.

 Zgodnie z pkt 1 i 2 porządku obrad odbyły się głosowania tajne w sprawach:

  • uzupełnienia składów: senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów (o 3 osoby) oraz Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania (o 1 osobę).
  • kadrowych:
    • mianowania prof. dr hab. Marty Wierzbieniec na stanowisko profesora zwyczajnego (wniosek Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego), 
    • zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. prof. UR Janusza Cywickiego (wniosek Rady Wydziału Sztuki), dra hab. prof. UR Igora Virta i dr hab. Stanisławy Kanas (wnioski Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego) oraz dra hab. Andrzeja Bobca (wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego). 

Pozytywne głosowania w tych kwestiach usankcjonowane zostały uchwałami Senatu.

W dalszej części obrad ocenę dorobku naukowego kadry UR za 2012 r. przedstawił Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Sylwester Czopek. Senat przyjął do wiadomości to sprawozdanie.

Zatwierdzona została także, rekomendowana przez senacką Komisję ds. Budżetu i Finansów, uchwała na temat przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz podziału zysku.

Senatorowie jednogłośnie przyjęli również przedstawione przez Rektora UR prof. dra hab. Aleksandra Bobko roczne sprawozdanie z działalności Uczelni. W tym kontekście podjęta została uchwała w sprawie oceny działalności Uczelni oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora.

Jednogłośnie głosowano nad uchwałą (zmieniającą uchwałę 392/03/2012 z 29 marca 2012 r.) w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 (dla Wydziałów: Biologiczno-Rolniczego, Filologicznego i So­cjologiczno-Historycznego).

Senat przyjął ponadto:

  • zmiany w uchwale 436/06/2012 Senatu UR w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Filologicznym. (sprawę przedstawił Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Wojciech Walat),
  • Regulaminu ceremoniału akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego (w miejsce zapisów z 2003 r.; nowe rekomendowała Senatowi Komisja Statutowa).
  • uchwałę w sprawie służebności przesyłu na działce przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszo­wie na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie – Oddział Rzeszów (wniosek Kanclerza UR).

Na koniec JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko zaprosił na uroczyste otwarcie nowego obiektu – Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (16 maja br.).

Informował także o nowych procedurach związanych z przynawaniem Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-05-14 10:02
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2013-05-14
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-05-14
Stronę obejrzano: 3197 razy
[+]