Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 21.03.2013r.
21.03.2013r.

Z OBRAD SENATU

Marcowe posiedzenie Senatu UR (21.03.2013 r.) odbyło się w przedostatni czwartek miesiąca w sali konferencyjnej Biblioteki UR.

W planie obrad przewidziano kolejne punkty:  

 1. Zatwierdzenie Regulaminu gospodarki finansowej Uniwersytetu Rzeszowskiego (zgodnie z rekomendacją senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów przyjęty jednomyślnie).
 2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie włączenia, od 1 kwietnia 2013 r., Pozawydziałowego Insty­tutu Filozofii w struktury Wydziału Socjologiczno-Historycznego, jako jednostki organi­zacyjnej o nazwie Instytut Filozofii (głosowano jednomyślnie).
 3. Głosowanie w sprawie wniosków o odznaczenia państwowe, Medale KEN oraz nagrody ministra (wszystkie uzyskały pozytywną rekomendację senatorów).
 4. Sprawy osobowe – wnioski o zatrudnienie na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych:
  • dra hab. inż. prof. UR Wojciecha Litwińczuka (Wydział Biologiczno-Rolniczy),
  • ks. dra hab. prof. UR Witolda Jedynaka (Wydział Socjologiczno-Historyczny),
  • dr hab. Krystyny Leśniak-Moczuk (Wydział Socjologiczno-Historyczny),
  • dr hab. Grażyny Filip (Wydział Filologiczny).
  Kandydatury uzyskały poparcie senatorów. Przyjęte zostały stosowne uchwały.
 5. Przyjęcie zmian, dotyczących określenia efektów kształcenia dla kierunku pedagogika (studia I stopnia), w uchwale nr 439/06/2012 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (wniosek, rekomendowany przez senacką Komisję ds. Dydaktyki i Wychowania, poparto jednogłośnie).
 6. Sprawozdanie Prorektora ds. Nauki z realizacji współpracy międzynarodowej w 2012 r. (przyjęto w tej sprawie uchwałę).
 7. Sprawy różne:
  • zatwierdzenie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną, tj. Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Natural­nych w Równem (Ukraina),
  • uchwała w sprawie służebności drogi koniecznej (wniosek Kanclerza UR, poparto jednogłośnie).
    

Wstawił:Szczęsny Jan 2013-03-22 12:52
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-03-22
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-03-22
Stronę obejrzano: 3029 razy
[+]