Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Regulaminy studiów » Regulamin studiów podyplomowych
Regulamin studiów podyplomowych

ZARZĄDZENIE  NR  162 /2012
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 15 listopada 2012 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych

Na podstawie: art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 201, poz. 1188), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów dyplomów ukończenia studiów oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167), Uchwały nr 4/09/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 września 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 75/05/2009 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych
zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się jako obowiązujący w Uniwersytecie Rzeszowskim „Regulamin Studiów Podyplomowych”.

Przepisy ogólne

§ 2

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych i odpowiednio kursów dokształcających.
 2. W indywidualnych sprawach słuchaczy, decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
 3. Od decyzji, o której mowa w pkt. 2 przysługuje odwołanie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem kierownika studiów/dziekana do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Rekrutacja na studia podyplomowe
§ 3

 1. Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.
 2. Szczegółowe warunki przyjęć na studia podyplomowe określa rada wydziału.
 3. Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia;
  2. kserokopie (potwierdzoną przez UR za zgodność z oryginałem) odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. kserokopię dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) potwierdzoną przez UR;
  4. inne dokumenty, o ile są wymagane w zasadach rekrutacji na daną edycję studiów.
 4. W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe oryginalne dokumenty, jeśli zostały złożone zostają zwrócone kandydatowi.
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym nie pobiera się opłaty rekrutacyjnej.

§ 4

 1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
 2. W przypadku jednostek pozawydziałowych decyzje o przyjęciu podpisuje kierownik jednostki zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze Statutu UR.
 3. Od decyzji, o której mowa w pkt. 1 i 2 przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia.

Tok studiów podyplomowych

§ 5

 1. Organizację roku akademickiego na studiach podyplomowych ustala kierownik studiów podyplomowych.
 2. Na studiach podyplomowych nie ma możliwości studiowania według indywidualnego planu i programu studiów.
 3. Na studiach podyplomowych nie ma możliwości uzyskania urlopu dziekańskiego.
 4. Na studiach podyplomowych nie ma możliwości powtarzania semestru.

§ 6

 1. Studia podyplomowe odbywają się według programów kształcenia ustalonych przez radę wydziału. W jednostkach pozawydziałowych przez radę jednostki.
 2. Zmiana planu i programu studiów na studiach podyplomowych może być dokonana przez radę wydziału lub w jednostkach pozawydziałowych przez radę jednostki.
 3. Organizację zajęć, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia dla każdej edycji ustala kierownik i podaje do wiadomości słuchaczy drogą elektroniczną lub na stronach internetowych jednostki realizującej studia.

Prawa i obowiązki słuchaczy

§ 7

 1. Słuchacza studiów podyplomowych obowiązuje czynny udział w zajęciach dydaktycznych oraz terminowe składanie egzaminów i zaliczeń, jak również wypełnianie innych obowiązków dydaktycznych określonych planem i programem studiów.
 2. Słuchacz ma obowiązek wnosić terminowo opłaty za zajęcia dydaktyczne zgodnie
  z zawarta umową o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych.
 3. Warunki wnoszenia opłaty są ustalone przez kierownika studiów podyplomowych, który podaje je do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem zajęć zgodnie z Uchwałą nr 393/03/2012 Senatu UR w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających.

§ 8

 1. Słuchacz  w przypadku zmiany nazwiska i adresu obowiązany jest do powiadomienia
  o tym fakcie kierownika studiów. W razie niepowiadomienia, pisma wysłane na ostatni podany adres uważa się za doręczone.
 2. Słuchacz studiów podyplomowych korzysta z infrastruktury uczelni (sal dydaktycznych, pracowni laboratoryjnych w ramach prowadzonych zajęć  oraz czytelni, biblioteki UR.

Egzaminy i zaliczenia

§ 9

Szczegółowy zakres wymagań z poszczególnych zajęć ustala nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.

§ 10

Bezpośrednio po złożeniu egzaminów przewidzianych planem studiów podyplomowych oraz po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, słuchacz studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego składa kartę okresowych osiągnięć do kierownika studiów podyplomowych w celu uzyskania zaliczenia semestru.

§ 11

 1. Egzamin przeprowadza nauczyciel akademicki wykładający przedmiot.
 2. Termin egzaminu powinien być podany do wiadomości słuchaczy nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu lub zaliczenia semestru.
 3. Jeżeli zajęcia z określonego przedmiotu prowadzone są przez więcej niż jedną osobę, to egzamin może być przeprowadzony zespołowo, przez każdego lub przez wyznaczonego nauczyciela.
 4. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu.

§ 12

Przy zaliczeniu przedmiotów i składaniu egzaminów stosuje się następującą skalę ocen:

bardzo dobry bdb 5,0
dobry plus db plus 4,5
dobry db 4,0
dostateczny plus dst plus 3,5
dostateczny dst 3,0
niedostateczny ndst 2,0
zaliczenie bez oceny   zal

Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych

§ 13

 1. Skreślenie z listy słuchaczy studiów podyplomowych następuje w sytuacji:
  1. niepodjęcia studiów;
  2. rezygnacji na pisemny wniosek słuchacza;
  3. niewypełnienia przez słuchacza studiów podyplomowych obowiązków wynikających z planu studiów i niniejszego regulaminu;
  4. niewywiązywania się z umowy dotyczącej świadczenia usług dydaktycznych.
 2. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów podyplomowych.
 3. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem kierownika studiów/dziekana do Prorektora ds. Studenckich
  i Kształcenia.

Zakończenie studiów podyplomowych
§ 14

 1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych lub kursu jest:
  1. zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, a tym samym uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS;
  2. wniesienie ustalonych opłat;
  3. złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeśli przewiduje to program studiów.
 2. W zależności od planu i programu studiów na studiach podyplomowych słuchacza może obowiązywać udział w seminarium i napisanie pracy końcowej lub zadanie egzaminu końcowego.
 3. Recenzji pracy końcowej powinien dokonać jeden recenzent, co najmniej doktor.
 4. Oceny pracy końcowej dokonuje jej opiekun (promotor).
 5. Egzamin końcowy odbywa się przed komisją, którą powołuje Dziekan na wniosek kierownika studiów.

§ 15

 1. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych może być wpisany ostateczny wynik ukończenia studiów stosując następującą skalę ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny.
 2. Ostateczny wynik studiów ustala się poprzez obliczenie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen uzyskanych w trakcie nauki łącznie z ocenami z recenzji pracy końcowej lub egzaminu końcowego.
 3. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny według zasad:
  - do 3,5 dostateczny
  - od 3,51 do 4,49 dobry
  - od 4,5 bardzo dobry
 4. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych może być wydane bez oceny, w takim przypadku na świadectwie wpisuje się „z wynikiem pozytywnym”.

Postanowienia końcowe
§ 16

 1. Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
prof. dr hab. Aleksander Bobko


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-02-19 12:47
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-19
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-19
Stronę obejrzano: 14992 razy
[+]