Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR (rok akad. 2012/2013)

Uchwała nr 71/01/2013

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 31 stycznia 2013 r.
w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu
w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013

 

§1

Na podstawie §35 pkt 1l Statutu oraz §2 pkt 4 Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy i tematykę zwyczajnych posiedzeń Senatu UR w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.

 

Semestr letni:

 

28 lutego 2013 r.

 • sprawozdanie z realizacji współpracy międzynarodowej UR w 2012 r.,
 • zatwierdzenie Regulaminu gospodarki finansowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

21 marca 2013 r.

 • ocena dorobku naukowego kadry UR za 2012 r.,
 • zaopiniowanie wniosków o nagrody ministra, medale KEN oraz odznaczenia państwowe.

 

 

25 kwietnia 2013 r.

 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r.,
 • przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2013 r.,
 • ocena działalności Uczelni oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora,
 • przyjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2013/2014 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwy­miarowych określoną w ustawie,
 • uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2014/2015 (studia I, II, III stopnia).

 

23 maja 2013 r.

 • zmiany w Regulaminie studiów.

 

27 czerwca 2013 r.

 • zatwierdzenie terminarza i tematyki posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2013/2014,
 • sprawozdanie roczne z działalności Samorządu Studentów UR.

 

§2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

   

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
R e k t o r
prof. dr hab. Aleksander Bobko

 

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-02-01 13:53
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-02-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-01
Stronę obejrzano: 26106 razy
[+]