Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 31.01.2013 r.
31.01.2013 r.

Z OBRAD SENATU

 

Wręczeniem studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego decyzji potwierdzających przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia rozpoczęło się styczniowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (31 stycznia).  Z rąk JM Rektora prof. dra hab. Aleksandra Bobko otrzymali je:

 

 1. Joanna Magdalena Krzemińska (filologia rosyjska)
 2. Piotr Pankiewicz (biotechnologia)
 3. Marzena Adamczyk (fizjoterapia)
 4. Magdalena Kołodziej (fizjoterapia)
 5. Karolina Sowa (fizjoterapia)
 6. Weronika Hołowaty (fizjoterapia)
 7. Agnieszka Wiśniowska (fizjoterapia)
 8. Joanna Banaś (fizjoterapia)
 9. Katarzyna Selwa (fizjoterapia)
 10. Iwona Nieroda (wychowanie fizyczne)
 11. Jacek Machowski (edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)
 12. Mgr Dariusz Bobak  doktorant (archeologia).

 

Następnie, realizując porządek obrad, senatorowie głosowali nad terminarzem i tematyką posiedzeń Senatu w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego. Kolejne posiedzenia odbędą się: 28 lutego, 21 marca, 25 kwietnia, 23 maja i 27 czerwca.

Odbyło się również głosowanie w sprawach osobowych. Wnioski w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego przedstawili kolejno dziekani: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński – w sprawie zatrudnienia dr hab. Sabiny Grabowskiej, dr hab. prof. UR Józef Jerzy Kierski – w sprawie zatrudnienia dr hab. Renaty Szyszlak, dr hab. prof. UR Zenon Ożóg – wniosek w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Ewy Dźwierzyńskiej. Sprawy te uzyskały prawie jednomyślne poparcie Senatu.

W toku tajnego głosowania uzupełniono także osobowe składy komisji: Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

W dalszej części obrad Prorektor ds. Nauki dr hab. prof. UR Sylwester Czopek przedstawił informację na temat badań naukowych, prowadzonych w UR. Stała się ona punktem wyjścia do intensywnej dyskusji na temat potrzeby zwiększania naukowej efektywności kadry Uni­wersytetu. W tym kontekście przyjęto uchwałę w sprawie polityki projakościowej w działalności naukowej i artystycznej.

     Senatorowie pozytywnie zaopiniowali także wnioski o uruchomienie:

 • studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych I stopnia na kierunku elektroradiologia (Wydział Medyczny),
 • studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku zdrowie publiczne (Wydział Medyczny),
 • kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie asystent rodziny (Wydział Pedago­giczno-Artystyczny).

W punkcie: „sprawy różne” zaaprobowano wnioski:  

 • sprzedaży Gminie Miasta Rzeszowa działki gruntowej w Zalesiu,
 • sprzedaży budynku dydaktycznego przy ul. Piłsudskiego 30,
 • zawarcia umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami.

Na koniec Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia przedstawił informacje na temat raportu, opracowanego na podstawie analizy studenckiej ankiety prowadzącego przedmiot.


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-02-01 13:52
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-02-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-01
Stronę obejrzano: 4353 razy
[+]