Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.11.2012 r.
29.11.2012 r.

Z OBRAD SENATU

 

Zgodnie z porządkiem trzeciego w tej kadencji, listopadowego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (29 listopada) obradowano nad poniższymi kwestiami.

Przyjęto  Regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa  Uniwersytetu Rzeszowskiego. Projekt znowelizowanych zapisów tej uchwały przedstawił Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Sylwester Czopek.

W punkcie dotyczącym spraw osobowych rekomendowano wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. Antoniego Nikla (Wydział Sztuki) oraz dra hab. n. med. prof. UR Romualda Krajewskiego (Wydział Medyczny), a także zatrudnienie  mgra inż. Jarosława Szlęzaka na stanowi­sku Kanclerza Uczelni. Większością głosów wnioski te uzyskały akceptację Senatu; przyjęte zostały w tych kwestiach stosowne uchwały.

Odbyło się także głosowanie w sprawie zmian w składach komisji senackich – Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz uzupełnienia składu Komisji Statutowej.

W dalszej kolejności zebrani debatowali nad zapisami uchwały 406/05/2012 z 31 maja 2012 r. w sprawie zasad ustalania w roku akademickim 2012/2013 zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie. Przyjęto w tej uchwale poprawkę, związaną z realizacją pensum dydaktycznego poza uczelnią, w szkołach ponadgimnazjalnych. Zasygnalizowana została także potrzeba wprowadzenia kolejnych uregulowań w uchwale na przyszły rok akademicki. 

Następnie, na wniosek Rady Wydziału Filologicznego, głosowano (jednomyślnie) w sprawie nadania imienia Profesora Mariana Bobrana sali dydaktycznej nr 306 w budynku tegoż wydziału. Przyjęta została w tej sprawie uchwała.

W punkcie „sprawy różne” zrealizowano kolejno:  

  • zatwierdzenie umów o współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego z zagranicznymi uczelniami,
  • informacja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dra hab. prof. UR Wojciecha Walata na temat wyników raportów, opracowanych na podstawie zbiorczej analizy ankiet oceny pracy dziekanatu oraz oceny pracy sekretariatu,
  • zaopiniowanie (na wniosek Kanclerza UR) spraw:
  • sprzedaży mieszkania przy ul. Bulwarowej w Rzeszowie,
  • ustanowienia służebności gruntowej „przesyłu” dla MPEC w Rzeszowie,
  • ustanowienia służebności gruntowej „drogi koniecznej” (Rzeszów-Zalesie).

Na koniec prowadzący obrady JM Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko zaprosił zebranych na uroczyste nadanie tytułu Honorowego Profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego (6 grudnia 2012 r. w Instytucie Muzyki) Domenico Laforgia, Rektorowi Uniwersytetu Del Salento w Lecce (Włochy).

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-02-01 13:50
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-02-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-01
Stronę obejrzano: 3386 razy
[+]