Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała nr 51/11/2012 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 29 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Regulamin nadawania
tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Rzeszowskiego

(Załącznik do uchwały 51/11/2012 Senatu UR z 29 listopada 2012 r.)

 

 1. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowi najwyższe wyróżnienie akademickie przyznawane przez Uczelnię. Jest nadawany w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i życia społecznego.
 2. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa może nastąpić z inicjatywy Rektora lub dziekana, stosownie do podjętej wcześniej uchwały rady  wydziału.
 3. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmuje uchwałę  o rozpoczęciu postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa i wskazuje radę wydziału do przeprowadzenia dalszego postępowania.
 4. Zasadnicze postępowanie prowadzi rada wydziału, mająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, wskazana w uchwale Senatu. Rada występuje z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa.
 5. Rada wydziału wybiera ze swego grona trzyosobową komisję oraz wyznacza dwóch recenzentów, w tym jednego spoza Uniwersytetu Rzeszowskiego, do oceny dorobku kandydata i kieruje sprawę do Senatu.
 6. Wyjątkowo, jeżeli kandydatem jest osoba powszechnie znana, szczególnie zasłużona w dziedzinie nauki, kultury lub życia społecznego, rada wydziału może zrezygnować z powoływania recenzentów.
 7. Komisja wyłoniona przez radę wydziału przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i przygotowuje następujące dokumenty:
  • życiorys  kandydata,   ze   szczególnym  uwzględnieniem  działalności  naukowej i zawodowej,
  • wykaz osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata,
  • uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa,
  • informacja o laudatorze.
 8. Po zapoznaniu się z opinią komisji, uwzględniającą  zasadność wniosku i zebranymi recenzjami, rada wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do Senatu UR z wnioskiem o nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Dokumentację wniosku, wraz z uchwałą rady wydziału i dwoma recenzjami, dziekan przekazuje do Działu Nauki Uczelni.
 10. Dział Nauki przekazuje Rektorowi skompletowaną dokumentację  wraz z projektem uchwały Senatu i propozycją promocji.
 11. Uchwały Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 60 proc. członków Senatu.
 12. Nadanie godności doktora honoris causa jest rejestrowane w Księdze Pamiątkowej Uniwersytetu.
 13. Scenariusz  uroczystości nadawania tytułu  doktora honoris  causa zawarty jest w Regulaminie  akademickiego ceremoniału Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
R e k t o r

prof. dr hab. Aleksander Bobko


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-02-01 12:18
Sporządził:Małgorzata Dworak   2013-02-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-02-01
Stronę obejrzano: 9435 razy
[+]