Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
w celu realizacji projektu ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV  „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1, Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” – projekty innowacyjne.

I ORGANIZATOR
Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16a, 35-959 Rzeszów

CEL PARTNERSTWA:
Wspólne przygotowanie i realizacja projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV  „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1, Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” – projekty innowacyjne.

ZAKRES PARTNERSTWA:
W ramach projektu zostaną opracowane i wdrożone gry symulacyjne wykorzystywane w innowacyjny sposób w procesie kształcenia ustawicznego. Niniejszy nabór ma na celu zaproszenie jednostek spoza sektora finansów publicznych do projektu, w szczególności podmiotów, które dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wniosłyby wkład merytoryczny (know-how) w zakresie opracowywania, adaptacji i prowadzenia gier symulacyjnych.  

Orientacyjny okres realizacji zadania: 1.01-2013-31.12.2015

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) sprawozdanie finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności;
3) aktualny statut podmiotu (jeżeli dotyczy),
4) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
5) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego),
6) opis posiadanego przez Podmiot i jego pracowników doświadczenia w opracowywaniu i prowadzeniu gier symulacyjnych,
7) inne, mogące mieć znaczenie przy wyborze oferty dokumenty.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
21 dni od daty ogłoszenia tj. od dnia 16.01.2012
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub pocztą, na adres:
Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16a, pok. 66, 35-959 Rzeszów

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

  • prowadzenia negocjacji w wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria w celu doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i podziału między partnerami, sposobu zarządzania oraz kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerskiej.
  • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
  • wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 3 dni po zakończeniu naboru ofert i zostanie podane do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Wstawił:Szczęsny Jan 2013-01-11 13:35
Sporządził:Artur Kuliński   2013-01-11
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2013-01-11
Stronę obejrzano: 30197 razy
[+]