Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STRUKTURA UR » Wydziały » Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Grunwaldzka 13
35-068 Rzeszów
tel. centrala: (017) 872 15 20
tel./fax: (017) 872 15 10
e-mail: prawo@univ.rzeszow.pl

 

 

Historia Wydziału Prawa i Administracji rozpoczyna się z chwilą powołania Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 - go kwietnia 1969 roku Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Utworzono wówczas Zawodowe Studium Administracyjne od 1972 roku studia magisterskie. Dzienne magisterskie studia prawnicze uruchomiono w 1980 roku. Dnia 1 - go września 2001 roku Wydział Prawa i Administracji stał się częścią Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

KATEDRA NAUKI ADMINISTRACJI
Zagadnienia administracji publicznej; Formy działania oraz współdziałania i współpracy z innymi podmiotami zarówno w kraju jak i w ramach współpracy transgranicznej

KATEDRA PRAWA PUBLICZNEGO ( Zakład Prawa Policyjnego, Pracownia Finansów Publicznych)
Prawo administracyjne materialne i procesowe(reforma samorządu terytorialnego, bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochrona zdrowia, reforma służby cywilnej, prywatyzacja zadań publicznych); Prawo finansowe i podatkowe(system podatkowy i finansów publicznych)

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO I PRAWA PRACY
Prawo cywilne; Postępowanie cywilne; Prawo pracy (układy zbiorowe pracy, organizacje zbiorowe pracodawców, zarys zbiorowego prawa pracy, ochrona trwałości stosunku pracy, telepraca, ochrona młodych pracowników, stosunki majątkowe małżonków w starożytnym Rzymie, odpowiedzialność majątkowa małżonków, odpowiedzialność za długi związane z mieszkaniem, prawo bankowe, zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych, ochrona wierzycieli spółki europejskiej, dziedziczenie ustawowe, status referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym)

ZAKŁAD SOCJOLOGII PRAWA
Socjologia bezpieczeństwa; Socjologia policji; Kryminologia; Kryminalistyka; Filozofia; Filozofia prawa; Logika

ZAKŁAD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Pozycja Sejmu w okresach transformacji; Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego; Mniejszości narodowe w Polsce i wybranych krajach; „Godność” w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; Gwarancja niezależności Narodowego Banku Polskiego; System źródeł prawa w Konstytucji RP

ZAKŁAD PRAWA KARNEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO
Prawo karne materialne; Postępowanie karne; Kryminalistyka; Prawo karne skarbowe; Prawo karne gospodarcze; Prawo wykroczeń; Postępowanie w sprawach o wykroczenia; Postępowanie w sprawach nieletnich; Postępowanie wykonawcze; Międzynarodowe prawo karne; Medycyna sądowa; Psychiatria sądowa

ZAKŁAD TEORII PRAWA i DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH
Teoria prawa; Filozofia prawa; Deontologia prawnicza; Etyka; Teoria prawa kanonicznego; Historia doktryn polityczno-prawnych; Prawo wyznaniowe; Stosunki pomiędzy państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi w Polsce i innych krajach europejskich

ZAKŁAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I PRAWA EUROPEJSKIEGO
Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego; Organizacje międzynarodowe; Prawa człowieka; Prawo unijne; Sądownictwo wspólnotowe; Ochrona praw jednostki w unii europejskiej

ZAKŁAD USTROJÓW PAŃSTW EUROPEJSKICH
Państwo współczesne; Współczesne ustroje państw europejskich; Ustrój polityczny Królestwa Szwecji; Autonomie Europejskiej

ZAKŁAD HISTORII PAŃSTWA I PRAWA
Historia państwa i prawa polskiego; Historia powszechna państwa i prawa; Historia sadownictwa kościelnego w Polsce i Europie w XIX i XX w.; Problemy migracyjne ludności w Europie Środkowej i Wschodniej; Służby specjalne w XX w.; Działalność partii politycznych na Ukrainie w XX w.; Funkcjonowanie oraz orzecznictwo wymiaru sprawiedliwości w Polsce Ludowej i PRL

ZAKŁAD PRAWA RZYMSKIEGO
Rzymskie prawo karne; Rzymskie prawo rzeczowe i spadkowe; Europejskie kultury prawne

ZAKŁAD PRAWA HANDLOWEGO I GOSPODARCZEGO
Prawo przedsiębiorców(prawo spółek); Prawo umów w obrocie gospodarczym(sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych w obrocie gospodarczym); Prawo upadłościowe i naprawcze; Publiczne prawo gospodarcze; Prawo konkurencji; Publicznoprawna ochrona konsumenta; Prawo własności przemysłowej; Rozwiązywanie sporów gospodarczych; Zamówienia publiczne; Prawo budowlane; Prawo lotnicze; Prawo biotechnologiczne.

ZAKŁAD EKONOMII I PODSTAW ZARZĄDZANIA
Psychospołeczne determinanty sprawności zarządzania w jednostkach administracji publicznej

ZAKŁAD STUDIÓW EUROPEJSKICH
Regionalizm europejski; Autonomie polityczne w krajach europejskich; Konstytucjonalizm polski i europejski; Czeska i słowacka myśl polityczna; Kulturowe uwarunkowania procesu integracji europejskiej; Tożsamość narodowa i tożsamość europejska; Strategie adaptacji społeczności lokalnych wobec procesów globalizacji i jednoczenia się Europy

ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PRAWA PRASOWEGO
Historia mediów i komunikowania społecznego; Komunikowanie społeczne(w szczególności problemy komunikowania publicznego); Współczesne systemy medialne; Człowiek w świecie mediów; Media w życiu wspólnot lokalnych i sublokalnych; Media dla Polonii i Polaków za granicą; Propaganda i manipulacja w mediach; Media a ochrona praw człowieka i podstawowych wolności; Prawa i obowiązki nadawców i odbiorców; Ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnym oddziaływaniem mediów; Promocja i reklama

PRACOWNIA KRYMINALISTYKI
Techniki kryminalistyczne(daktyloskopia, mechanoskopia, grafologia, traseologia, antropologia, ruch drogowy)

PRACOWNIA PRAWA SŁOWACKIEGO
Postępowanie administracyjne w Unii Europejskiej; Regulacja postępowania administracyjnego; Porównawcze prawo celne; Prawo finansowe w państwie i Unii Europejskiej


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-08-31 14:36
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2012-08-31
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-08-31
Stronę obejrzano: 43189 razy
[+]