Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 23.02.2012 r.
23.02.2012 r.

Z OBRAD SENATU

W lutowych obradach Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (23 lutego 2012 r.) wzięło udział 60 osób. Przewodniczył im JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz.

Na wstępie prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Aleksander Bobko przedstawił ocenę dorobku naukowego nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego za 2011 rok. Prezentacja na ten temat uwzględniała m.in. informacje o:

  • rozwoju kadry UR w latach 2007-2011; w 2011 r. tytuł profesora uzyskało 5 osób, stopień naukowy doktora 34 osoby, zaś doktora habilitowanego 14 osób,
  • kategorii jednostek naukowych (2010 r.),
  • uprawnieniach do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego (1993-2011),
  • liczbie stypendiów naukowych (doktorskich i habilitacyjnych),
  • konferencjach organizowanych przez UR (2011 r.),
  • dotacji dla uczelni,
  • grantach uczelnianych i KBN
  • projektach badawczych, uzyskanych z MNiSW.

W dalszej części obrad głosowano sprawy osobowe: przedłużenia zatrudnienia dr hab. prof. UR Małgorzaty Rybickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego (wniosek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego) oraz zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dra hab. Mirosława Dymona (wniosek Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego), dr hab. Magdaleny Parlińskiej-Wojtan i dr hab. Mirosławy Zimy (wnioski Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego).

Senat – w głosowaniu jednomyślnym – zatwierdził również projekty dwóch regulaminów wyborczych: studentów i doktorantów. Przyjęto w tej sprawie stosowne uchwały.

Ponadto – na wniosek Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego – zaakceptowano zapisy dotyczące podziału miejsc mandatowych w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego (uchwała nr 3 KWUR) oraz Terminarz czynności wyborczych do organów jednoosobowych i kolegialnych w Uniwersytecie Rzeszowskim (uchwała nr 2 KWUR).

Do punktu programu lutowego posiedzenia Senatu, dotyczącego powołania w UR sześciu centrów naukowo-badawczych, zorganizowanych w ramach projektów unijnych, ogólne założenia przedstawił prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej dr hab. prof. UR Czesław Puchalski. Senat przyjął uchwały powołujące: Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych, Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Centrum Innowacji i Wdrożeń Technologii w Przemyśle Spożywczym, Centrum Konferencyjno-Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Marketingu Produktów Spożywczych, Centrum Przetwarzania Biomasy i Odpadów na Energię – wraz z odpowiednimi regulaminami.

Członkowie Senatu zmienili też wcześniejszą (z listopada ubiegłego roku) uchwałę w sprawie działań Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”.

Prowadzący obrady Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz poinformował o decyzjach przyznających zasłużonym nauczycielom akademickim odznaczenia państwowe. Informacja o zmianach w systemie płac UR zakończyła lutowe posiedzenie Senatu.

Małgorzata Dworak


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-03-06 13:16
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-03-06
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-03-06
Stronę obejrzano: 3027 razy
[+]