Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o wyniku otwartego naboru partnerów

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1, Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy – projekty innowacyjne” – Temat 3: Prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy, zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu wpłynęła jedna oferta od:

OPTeam S.A., 36-002 Jasionka, Tajęcina 113.

Wyżej wymieniony Partner spełnił wszystkie kryteria zawarte w ogłoszeniu o naborze Partnerów, w związku z czym zostanie z nim nawiązana współpraca partnerska w projekcie innowacyjnym w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/4.1/innowacje/2011.


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-02-21 11:52
Sporządził:Dariusz Pawłowski   2012-02-21
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-02-21
Stronę obejrzano: 29130 razy
[+]