Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Organy Uniwersytetu
Statut - Organy Uniwersytetu

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Organy Uniwersytetu

§ 33

 1. Organami kolegialnymi UR są: Senat, rady wydziałów, rady instytutów pozawydziałowych.
 2. Organami jednoosobowymi UR są: Rektor, dziekani, dyrektorzy instytutów pozawydziałowych.
 3. Organami wyborczymi UR są kolegia elektorów.

§ 34

 1. W skład Senatu wchodzą:
  1. Rektor jako przewodniczący,
  2. prorektorzy,
  3. dziekani i dyrektorzy instytutów pozawydziałowych,
  4. wyłonieni w wyborach przedstawiciele:
   • nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnieni w UR jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze,
   • pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnieni w UR jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze, stanowiący nie mniej niż 20%  składu Senatu,
   • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5% składu Senatu, lecz co najmniej jedna osoba,
   • studentów i doktorantów, stanowiący nie mniej niż  20% składu Senatu.
 2. Nauczyciele akademiccy posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu Senatu, nie więcej jednak niż trzy piąte.
 3. Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu w związku z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego.
 4. Szczegółowego rozdziału mandatów dokonuje Komisja Wyborcza w oparciu o Regulamin Wyborczy.
 5. W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki, po jednym z przedstawicieli każdego związku zawodowego działającego w UR, oraz przewodniczący Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów.
 6. W przypadku trwałego naruszenia proporcji składu Senatu, na wniosek Rektora KWUR przeprowadza wybory uzupełniające.

§ 35

 1. Do kompetencji Senatu należy w szczególności:
  1. uchwalanie Statutu,
  2. uchwalanie strategii rozwoju opracowanej przez Rektora
  3. uchwalanie Regulaminu Wyborczego
  4.  uchwalanie zasad przyjęć na studia wszystkich typów oraz studia doktoranckie i podyplomowe,
  5. uchwalanie regulaminu studiów,
  6. ustalanie zasad działania UR oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań UR,
  7. zatwierdzanie efektów kształcenia dla realizowanych w ramach UR programów kształcenia,
  8. ocena działalności UR, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działalności UR oraz ocena działalności Rektora,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia filii, wydziału zamiejscowego lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
  10. wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej,
  11. nadawanie tytułu doktora honoris causa,
  12. wyrażanie opinii społeczności akademickiej UR oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo przynajmniej 10% składu Senatu,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej.
  14. zatwierdzanie wzoru dyplomu.
 2. Do kompetencji Senatu należy także:
  1. uchwalanie planu rzeczowo-finansowego UR,
  2. zatwierdzanie sprawozdania finansowego UR zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,
  4. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości ponad 250 tysięcy złotych,
  5. wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji,
  6. wyrażanie zgody na przystąpienie UR do związku uczelni.

§ 36

 1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor raz w miesiącu, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 37

 1. Senat może powoływać stałe (na kadencję) i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.
 2. Komisje są organami opiniodawczymi; komisje stałe powołuje się na kadencję.
 3. W UR działają w szczególności komisje dyscyplinarne: ds. nauczycieli akademickich, ds. studenckich, ds. doktorantów powoływane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 38

 1. Organem opiniodawczo-wspierającym UR jest Konwent.
 2. Działania Konwentu powinny być ukierunkowane na udzielanie pomocy UR w pozyskiwaniu środków finansowych, powiększaniu bazy materialnej UR oraz jego wzmacnianiu kadrowym.
 3. W skład Konwentu, kierowanego przez Rektora, wchodzą zaproszeni przez Senat:
  1. byli Rektorzy UR,
  2. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych,
  3. parlamentarzyści,
  4. przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, kulturalnych oraz twórczych,
  5.  przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji finansowych,
  6. emerytowani profesorowie UR,
  7. przedstawiciele innych środowisk i organizacji.       
 4. Konwent ma prawo do:
  1. opiniowania strategii rozwoju UR,
  2. opiniowania głównych kierunków działalności uczelni,
  3. zapoznawania się z rocznymi sprawozdaniami Rektora z działalności UR,
  4. proponowania wejścia UR w związki uczelni,
  5. odbywania raz w roku wspólnego z Senatem posiedzenia w okresie obchodów Święta UR.
 5. Działalność Konwentu reguluje Regulamin Konwentu zatwierdzony przez Rektora.

§ 39

 1. Rektor kieruje działalnością UR i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów UR.
 2. Rektor opracowuje strategie rozwoju UR i odpowiada za jej realizację.
 3. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów UR lub kanclerza.
 4. Do kompetencji Rektora należy w szczególności:
  1. podejmowanie decyzji w sprawie mienia i gospodarki uczelni,
  2. tworzenie, przekształcanie i znoszenie jednostek organizacyjnych wskazanych przez Statut,
  3. nadzorowanie działalności dydaktycznej, naukowej i artystycznej UR, w tym sprawowania nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu jakości kształcenia.
  4. nadzorowanie administracji i gospodarki uczelni,
  5. dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni,
  6. określanie zakresu kompetencji prorektorów.
 5. Rektor ma prawo do:
  1. powoływania komisji rektorskich,
  2. upoważniania imiennego pracowników UR do podejmowania określonych czynności prawnych lub składania oświadczeń woli w ustalonym zakresie,
  3. podejmowania decyzji w sprawach współpracy UR z instytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granicą,
  4. ustanawiania pełnomocników,
  5. zawieszania uchwały Senatu, jeśli stwierdzi, iż narusza ona przepisy Ustawy lub Statutu; wtedy w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenia Senatu w celu jej ponownego rozpatrzenia. Jeśli Senat nie zmieni lub nie uchyli zawieszonej uchwały, to Rektor przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z art. 36 Ustawy,
  6. zawieszania uchwały Senatu naruszającej ważny interes UR; w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenia Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Zawieszona uchwała wchodzi w życie, jeżeli Senat wypowie się za jej utrzymaniem większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 swego statutowego składu.
 6. W UR działa Kolegium Rektorskie w składzie: Rektor, prorektorzy i kanclerz uczelni. Kolegium pełni funkcje doradcze dla Rektora oraz organu kolegialnego dla jednostek pozawydziałowych.

§ 40

 1. Rektor oraz dziekani wydziałów odpowiadają na zasadach określonych w odrębnych przepisach za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. Audytor UR uczestniczy w systematycznej ocenie kontroli zarządczej oraz ma prawo dokonywania okresowej oceny działalności określonych jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych przez nie zadań. W szczególności dotyczy to współodpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych za realizację budżetu.

§ 41

 1. W skład rady wydziału wchodzą:
  1. dziekan jako przewodniczący,
  2. prodziekani w liczbie określonej przez dziekana elekta, nie więcej niż 3,
  3. nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze.
  4. wybrani przedstawiciele:
   • pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu pracy, stanowiący nie mniej  niż 20%  składu rady wydziału,
   • studentów i doktorantów, stanowiący nie mniej  niż 20%  składu rady wydziału,
   • pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5% statutowego składu rady wydziału, lecz co najmniej jedna osoba.
 2. Nauczyciele akademiccy posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu rady wydziału.
 3. W posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym: przedstawiciele związków zawodowych działających na wydziale, po jednym z każdego związku, oraz inne osoby zaproszone przez dziekana.
 4. Rady wydziału mogą powoływać stałe i doraźne komisje, będące organami opiniodawczymi.
 5. W przypadku trwałego naruszenia proporcji składu rady wydziału, na wniosek Dziekana Komisja Wydziałowa przeprowadza wybory uzupełniające.

§ 42

 1. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:
  1. ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie nadawania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i występowania o tytuł profesora,
  3. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi Senatu, planów studiów i programów nauczania,
  4. uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi Senatu, planów i programów studiów doktoranckich,
  5. uchwalanie, zgodnie z wytycznymi Senatu, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i doskonalących,
  6. ocena działalności wydziału, zatwierdzanie rocznych sprawozdań dziekana z jego działalności oraz ocena działalności dziekana,
  7. przyjmowanie projektu planu rzeczowo-finansowego wydziału i kontrola jego realizacji przez dziekana i jego służby.

§ 43

 1. Posiedzenia rady wydziału zwołuje dziekan raz w miesiącu, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków rady w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i pracy rady wydziału określa regulamin przyjęty przez radę wydziału.

§ 44

 1. Od uchwał rady wydziału służy dziekanowi odwołanie do Senatu, które wnosi – za pośrednictwem rady wydziału – w terminie czternastu dni od uchwały rady.
 2. Jeśli rada wydziału uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, to może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. W przeciwnym razie odwołanie powinno być przesłane Senatowi w terminie siedmiu dni od daty rozpatrzenia przez radę wydziału.
 3. Senat uchyla uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej sprzeczną z Ustawą, Statutem, uchwałą Senatu i innymi przepisami wewnętrznymi UR lub naruszającą ważny interes UR.

§ 45

 1. Dziekan:
  1. kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz,
  2. jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów wydziału,
  3. podejmuje decyzje dotyczące wydziału, nienależące do kompetencji innych organów UR lub kanclerza,
  4. opracowuje i realizuje strategię rozwoju wydziału, zgodną ze strategią rozwoju UR,
  5. kieruje gospodarką finansową wydziału w ramach przydzielonych środków budżetowych oraz przychodów własnych wydziału,           
  6. realizuje politykę osobową wydziału przez organizowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, występowanie do rady wydziału o wyrażenie zgody na przedstawienie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego, lub zatrudnienie na innym stanowisku pracowników wydziału, wyraża zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w uczelni, występuje z wnioskiem do rady wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,
  7. zatwierdza plany i programy zajęć oraz ich obsady na wniosek jednostki prowadzącej kierunek studiów,
  8. dokonuje rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału oraz podejmuje decyzje dotyczące współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi jednostkami organizacyjnymi UR,
  9. sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,
  10. dba o przestrzeganie prawa oraz o porządek i bezpieczeństwo na terenie wydziału,
  11. dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i doktorantów,
  12. wyznacza zakresy działania prodziekanów, komisji dziekańskich i pełnomocników.
 2. Dziekan uchyla decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeśli decyzja ta jest sprzeczna z Ustawą, Statutem lub narusza ważny interes UR.
 3. Od decyzji dziekana można odwołać się do Rektora w terminie czternastu dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie.
 4. Dla jednostek pozawydziałowych obowiązki dziekana spełnia prorektor ds. studenckich i kształcenia, a kolegium rektorskie pełni obowiązki organu kolegialnego tych jednostek.

§ 46

 1. Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach, jest obowiązkowy.
 2. Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków.
 3. Głosowania w sprawach osobowych są tajne.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2012-02-15 10:43
Sporządził:Małgorzata Dworak   2012-02-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2012-02-15
Stronę obejrzano: 16452 razy
[+]