Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR (rok akad. 2011/2012)

Uchwała nr 312/09/2011
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 29 września 2011 r.

w sprawie tematyki posiedzeń Senatu
w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012

§1

Na podstawie §33 pkt 1j Statutu UR oraz§2 pkt 2 Regulaminu obrad Senatu z 22 września 2005 r. ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2011/2012.

29 września 2011 r.  
– zatwierdzenie tematyki posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012,
– informacja prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą na temat prac komisji rektorskiej ds. opracowania Statutu,
– informacja prorektora ds. studenckich i kształcenia o akredytacji w Uniwersytecie Rzeszowskim.

27 października 2011 r.
– sprawozdanie prorektora ds. studenckich i kształcenia z rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 

24 listopada 2011 r.
–  uchwała w sprawie  Komisji Wyborczej UR,
–  zatwierdzenie zmian w Statucie UR.

15 grudnia 2011 r.
– informacja o działalności inwestycyjnej i remontowej w 2011 roku; plan zadań na rok 2012,
– przyjęcie prowizorium budżetowego na rok 2012.

26 stycznia 2012 r.
– zatwierdzenie planu pracy Senatu w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012.  

§2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
R e k t o r

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz

 

 

 

Uchwała nr 343/12/2011
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 15 grudnia 2011 r.
w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu
w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012

Na podstawie §33 pkt 1j Statutu UR oraz §2 pkt 2 Regulaminu obrad Senatu z 22 września 2005 r. ustala się terminy i tematykę zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012.

Semestr letni:

 • 23 lutego 2012 r.
  • ocena dorobku naukowego kadry UR za 2011 r.
 • 29 marca 2012 r.
  • zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2011 r. oraz sprawozdania finansowego,
  • ocena działalności Uczelni oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora,
  • przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.           
  • zaopiniowanie wniosków o nagrody ministra, Medale KEN i odznaczenia państwowe,
  • zatwierdzenie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim.
  • przyjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie w roku akademickim 2012/2013.
  • uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2013/2014 (studia I, II, III stopnia).
 • 31 maja 2012 r.
  • informacja o pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2011/2012 oraz zamierzeniach w pierwszym semestrze roku 2012/2013.
 • 21 czerwca 2012 r.
  • uchwała w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Senatu w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013.

§2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-12-20 13:55
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-12-20
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-12-20
Stronę obejrzano: 21953 razy
[+]