Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 24.11.2011 r.
24.11.2011 r.

Z OBRAD SENATU

Pierwszą w porządku obrad Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 24 listopada (obradom przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz) była sprawa powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, na kadencję 2012-2016.  Wybierano 12 przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych, 4 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami oraz 5 przedstawicieli studentów (w tym 1 doktorant).

Głosowano również w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów. W każdej znalazło się po 10 osób. 

W dalszej kolejności Senat rozpatrywał i przychylił się do propozycji zmian w uchwale dotyczącej Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, ponadto w sprawach szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów oraz, odrębnie, doktorantów. Propozycje nowych zapisów przedstawiła Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia.

Senat zaakceptował również wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Rolniczego o uruchomienie studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka oraz podjął uchwałę w sprawie działań Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus” (w roku akademickim 2011/2012; Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego oraz przygotowawczy roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców).

W sprawach różnych zebrani (głosowanie jawne) wyrazili aprobatę dla propozycji zawarcia umów z uczelniami zagranicznymi (sprawę referował Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Aleksander Bobko), przychylili się ponadto do wniosku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej – 0,0050 ha) w obrębie Rzeszów-Zalesie.

Małgorzata Dworak


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-12-01 11:29
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-12-01
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-12-01
Stronę obejrzano: 2693 razy
[+]