Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Terminy posiedzeń Senatu UR
Terminy posiedzeń Senatu UR (rok akad. 2011/2012)

Uchwała nr 312/09/2011
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z 29 września 2011 r.

w sprawie tematyki posiedzeń Senatu
w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012

§1

Na podstawie §33 pkt 1j Statutu UR oraz§2 pkt 2 Regulaminu obrad Senatu z 22 września 2005 r. ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2011/2012.

29 września 2011 r.  
– zatwierdzenie tematyki posiedzeń Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012,
– informacja prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą na temat prac komisji rektorskiej ds. opracowania Statutu,
– informacja prorektora ds. studenckich i kształcenia o akredytacji w Uniwersytecie Rzeszowskim.

27 października 2011 r.
– sprawozdanie prorektora ds. studenckich i kształcenia z rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012. 

24 listopada 2011 r.
–  uchwała w sprawie  Komisji Wyborczej UR,
–  zatwierdzenie zmian w Statucie UR.

15 grudnia 2011 r.
– informacja o działalności inwestycyjnej i remontowej w 2011 roku; plan zadań na rok 2012,
– przyjęcie prowizorium budżetowego na rok 2012.

26 stycznia 2012 r.
– zatwierdzenie planu pracy Senatu w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012.  

§2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
R e k t o r

Prof. dr hab. Stanisław Uliasz

 

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-10-10 09:45
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-10-10
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-10-10
Stronę obejrzano: 21951 razy
[+]