Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 07.07.2011 r.
07.07.2011 r.

Z OBRAD SENATU

Ostatnie w roku akademickim 2010/2011 posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się 7 lipca.

Rozpoczęło się, zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad, od rozpatrzenia spraw osobowych. W wyniku tajnego głosowania, pozytywnie zaopiniowano wnioski rad wydziałów: Biologiczno-Rolniczego w sprawie zatrudnienia dra hab. Adama Kuczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie zatrudnienia: dra hab. Ryszarda Pęczkowskiego, dr hab. Beaty Szluz, dr hab. Olgi Popowicz oraz dra hab. Jerzego Koska na stanowisku  profesora nadzwyczajnego, a także wnioski Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w  sprawie  przedłużenia zatrudnienia na stanowisku  profesora nadzwyczajnego (na czas nieokreślony) dra hab. prof. UR Stanisława Cieszkowskiego oraz   zatrudnienia dra hab. Sławomira Drozda  na stanowisku  profesora nadzwyczajnego.

W dalszej części prowadzący obrady JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym (do wysokości 10 mln zł) na przejściowe finansowanie prowadzonych przez UR inwestycji, do czasu pozyskania pieniędzy z instytucji zarządzającej (refundacja). Senat zaakceptował przedstawiony projekt uchwały.
Pod głosowanie poddano propozycję zapisów w sprawie projektu: „Przebudowa stołówki studenckiej na cele naukowo-dydaktyczne”. Podjęto w tej kwestii uchwałę.

Ponadto obradujący zatwierdzili przedstawioną propozycję zmiany w uchwale nr 213/09/2010 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów.

Senat, na wniosek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego wyraził także zgodę na uruchomienie, od roku 2011/2012 studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo.

Powołano również (uchwała Senatu) komisję rektorską do przygotowania zmian w Statucie UR i zaopiniowania nowych zapisów w uniwersyteckich dokumentach, wynikających ze zmienionej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisji przewodniczył będzie prorektor ds. badan naukowych i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Aleksander Bobko.


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-09-13 14:00
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-09-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-09-13
Stronę obejrzano: 3221 razy
[+]