Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 16.06.2011 r.
16.06.2011 r.

Z OBRAD SENATU

16 czerwca br. – pod przewodnictwem JM Rektora prof. dra hab. Stanisława Uliasza – odbyło się 30/105 posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W pierwszej kolejności (głosowanie tajne) rozpatrzone zostały wnioski: Międzywydziałowego Instytutu Filozofii o zatrudnienie dra hab. Daniele Stasi na stanowisku profesora nadzwyczajnego, ponadto w sprawie powołania studenta tejże jednostki – Piotra Stanocha do składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.

Odbyło się również głosowanie nad wnioskiem o zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego Uczelni w 2011 r. Projekt uchwały w tej sprawie, rekomendowany przez senacką Komisję ds. Decentralizacji i Finansów, przedstawiła mgr Janina Kut, kwestor UR.

W części końcowej obrad zebrani zaakceptowali propozycję terminarza posiedzeń Senatu w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012. Obrady Senatu odbędą się: 29 września, 27 października, 24 listopada, 15 grudnia, 26 stycznia 2012. 

Zabierając głos w „sprawach różnych” kanclerz UR, mgr inż. Jarosław Szlęzak oznajmił zebranym, że inwestycja przy ul. Zelwerowicza, w kategorii obiekty dydaktyczno-wychowawcze, uzyskała tytuł Budowa Roku Podkarpacia (za 2010 r.). Kanclerz wręczył JM Rektorowi statuetkę, którą wcześniej odebrał na wojewódzkiej uroczystości wręczenia nagród (15 czerwca 2011 r.).


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-09-13 13:59
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-09-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-09-13
Stronę obejrzano: 3114 razy
[+]