Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.05.2011 r.
26.05.2011 r.

Z OBRAD SENATU

Majowe obrady Senatu (26 maja), po przyjęciu drobnych zmian w programie rozpoczęto od głosowania spraw osobowych. Zgłoszono wnioski o przedłużenie zatrudnienia: z Wydziału Biologiczno-Rolniczego - dr hab. prof. UR Zofii Sokołowicz  oraz dr hab. inż. prof. UR Agaty Znamirowskiej; z Wydziału Medycznego - dra hab. n. med. prof. UR  Bartosza Korczowskiego; z Wydziału Socjologiczno-Historycznego - dra hab. prof. UR Andrzeja Bonusiaka oraz dra hab. prof. UR Marka J. Olbrychta. Głosowano też dwa  wnioski o zatrudnienie na stanowisku prof. nadzw. w  UR: dra hab. Kazimierza Maciąga (z Wydziału Filologicznego) oraz dra hab. Macieja Gitlinga (z Wydziału Socjologiczno-Historycznego).  We wszystkich przedstawionych sprawach Senat zaakceptował propozycje rad wydziałów.
Głosowano też kandydatury do Komisji Statutowej.  W wyniku akceptacji wniosków rad wydziałów członkami Komisji Statutowej zostali: dr hab. prof. UR Wojciech Walat  (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), dr hab. prof. UR Stanisław Sadło (Zamiejscowy  Wydział Biotechnologii),  dr Anna Steliga  (Wydział Sztuki), dr hab. Ryszard Pęczkowski  (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny), dr hab. prof. UR Artur Mordka  (Międzywydziałowy  Instytut Filozofii).
W dalszej części posiedzenia Senat wysłuchał sprawozdania rektora za 2010 rok. Poszczególne sprawy, związane z zakresem kompetencji, referowali prorektorzy uczelni: profesorowie - Elżbieta Dynia, Aleksander Bobko i Czesław Puchalski.  Wysłuchano też wypowiedzi prowadzącego obrady Senatu prof. Stanisława Uliasza, rektora uczelni. W wyniku głosowania (jednomyślnego) Senat przyjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania rektora oraz o ocenie działalności uczelni w 2010 roku. Mgr Janina Kut, kwestor UR przedstawiła informacje o wynikach finansowych uczelni oraz jej podstawowych jednostek w ub. r. Niektóre kwestie wywołały dyskusję. Zaproponowana uchwała została przez Senat przyjęta.
Podobne emocje wzbudził przedstawiony projekt uchwały w sprawie pensum w roku akademickim 2011/2012. Świadomość zagrożenia budżetu uczelni ścierała się z propozycjami obniżenia wynikających z etatu obowiązków dydaktycznych. Po dyskusji Senat przyjął uchwałę  z niezmienionymi w stosunku do "starej" zapisami o obowiązkach nauczycieli akademickich.
Dwie kolejne uchwały: w sprawie działek przy ul. Kwiatkowskiego-Cichej oraz o akceptacji umów z zagranicznymi uczelniami przyjęto bez dyskusji. Informacje  w sprawach różnych zakończyły 104 posiedzenie zwyczajne Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-09-13 13:59
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-09-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-09-13
Stronę obejrzano: 3702 razy
[+]