Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.04.2011 r.
28.04.2011 r.

Z OBRAD SENATU

28 kwietnia 2011 r. obradami Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego kierował prof. Stanisław Uliasz, rektor uczelni.  Rozpatrywano następujące wnioski osobowe: wniosek Rady Wydziału Sztuki o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. prof. UR Marka Olszyńskiego; wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. prof. UR Jana Olszewskiego; wniosek Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego o zatrudnienie dr hab. Alicji Ungeheuer-Gołąb, na stanowisku prof. nadzwyczajnego; wniosek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Andrzeja Olejko; wniosek Rady Wydziału Medycznego o zatrudnienie dra hab. Janusza Cwanka, na stanowisku prof. nadzwyczajnego. We wszystkich tych sprawach Senat zaakceptował wnioski rad wydziałów.
Senatorowie uzupełnili też składy komisji. Rozpatrywano wniosek RW Filologicznego  - o odwołanie dra Damiana Pyrkosza  i powołanie dra Grzegorza Ziętali - do składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów; z Rady Wydziału Wychowania Fizycznego - o odwołanie prof. dra hab. Romana Macieja Kaliny i powołanie  dra hab. prof. UR Wojciecha Czarnego - do senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą;  z Rady Wydziału Sztuki - o odwołanie dra Antoniego Nikla  i powołanie  dra Pawła Bińczyckiego - do senackiej  Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania. Wszystkie zaproponowane zmiany w  głosowaniu tajnym uzyskały akceptację Senatu.
Senat przyjął uchwałę w sprawie  zgłoszonej przez władze Wydziału Wychowania Fizycznego - nadania sali posiedzeń rady wydziału imienia prof. dra hab. Lesława Grzegorczyka. 
Dr hab. prof. UR  Elżbieta Dynia, prorektor ds. studenckich i kształcenia  przedstawiła ogólne zasady  rekrutacji i zaproponowała przyjęcie  uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach  w roku akademickim 2012/2013  (studia I, II oraz jednolite magisterskie). W tej sprawie senatorowie głosowali jednomyślnie.  Podobnie głosowano w sprawie uchwały określającej zasady rekrutacji na studia doktoranckie, w roku akademickim 2012/2013.
Prof. dr hab. Józef Tabor przedstawił wniosek RW Matematyczno-Przyrodniczego o uruchomienie studiów inżynieria i bezpieczeństwo  (I stopnia, 3,5 letnie, inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne), od roku akademickiego 2012/2013. Senat zaakceptował zaproponowaną uchwałę.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek przedstawił wniosek o uruchomienie (od roku akademickiego 2011/2012) na Wydziale Medycznym studiów I stopnia na kierunku dietetyka. Zaproponowana uchwała została jednomyślnie przyjęta.
Prof. dr hab. Stanisław Uliasz odczytał  uchwałę  w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Rzeszowskiego do projektu Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. Senatorowie, głosując jednomyślnie  poparli podjęte przez uczelnię działania. Uchwała została  przyjęta.
Informacje w sprawach różnych zakończyły kwietniowe posiedzenie Senatu.

 

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-09-13 13:58
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-09-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-09-13
Stronę obejrzano: 3499 razy
[+]