Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 31.03.2011 r.
31.03.2011 r.

Z OBRAD SENATU

Marcowe posiedzenie Senatu (31.03) zdominowały głosowania w wielu  sprawach. Ale wcześniej prowadzący obrady rektor prof. Stanisław Uliasz wręczył prof. dr. hab. Markowi Koziorowskiemu akt mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w UR. Ostatnio 4 nauczycieli akademickich UR uzyskało profesorskie  tytuły. Trójce z nich rektor podczas marcowego posiedzenia Senatu  wręczył  akty mianowania na stanowisko profesora. Otrzymali je: prof. dr hab. Adam Czudec (Wydział Ekonomii), prof. dr hab. Grzegorz A. Kleparski (Wydział Filologiczny) oraz prof. dr hab. Jerzy J. Tosik-Warszawiak (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny). Senat przyjął też uchwały o rozpoczęciu procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego dwóm pisarzom: Wiesławowi Myśliwskiemu i Włodzimierzowi Odojewskiemu. Sylwetki kandydatów przedstawił prof. S. Uliasz, wniosek w tej sprawie złożyła Rada Wydziału Filologicznego.

W dalszej części marcowego posiedzenia Senatu głosowano kandydatury pracowników UR do medali i odznaczeń oraz Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszystkie, zaakceptowane wcześniej przez odpowiednie komisje, zyskały poparcie Senatu. W ramach „spraw osobowych” głosowano wniosek Rady Wydziału Sztuki o przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Jana M. Maciucha na czas nieokreślony. W tej sprawie wszyscy głosowali za wnioskiem.

Senat, przez głosowanie, zaakceptował  propozycje Samorządu Studentów, uzupełnienia składu różnych komisji (wakaty są wynikiem ukończenia studiów przez dotychczasowych reprezentantów studentów). Do Komisji Statutowej wybrano Ilonę Kępczyk, do Komisji Rozwoju  Michała Skórę, a do Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Katarzynę Wielgos. Głosowano też kandydatury studentów do komisji dyscyplinarnych. Izabela Korytko i Paulina Wojnarowska zostały wybrane do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. W wyniku wyborów uzupełniających 8 studentek wybrano do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.  Studenckie sprawy dyscyplinarne rozpatrywać będą:  Iwona Anioł, Gabriela Baranowska, Barbara Biała, Joanna Kaplita, Klaudia Kornacka, Lidia Sokołowska, Magdalena Tokarczyk i Jagoda Żołądek.
Podczas marcowego posiedzenia Senatu zebrani wysłuchali też informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii, które przedstawił dyrektor Centrum, prof. dr hab. inż. Mieczysław Korzyński.

Senat, przez przyjęcie uchwały, zaakceptował wniosek z Wydziału Filologicznego o powołanie Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego Tekst-Dyskurs-Komunikacja.

Inicjatorami tego przedsięwzięcia są nauczyciele akademiccy z Instytutu Germanistyki.

Przez przyjęcie uchwały o zgodności ze Statutem  Senat zaakceptował też  przestawiony projekt regulaminu samorządu doktorantów naszego Uniwersytetu.

Obrady zakończyły informacje przedstawione w „sprawach rożnych”.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-09-13 13:58
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-09-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-09-13
Stronę obejrzano: 3628 razy
[+]