Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.01.2011 r.
27.01.2011 r.

Z OBRAD SENATU

Pierwsze w 2011 roku posiedzenie Senatu odbyło się 27 stycznia. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnim czasie  emerytowanych profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. Lesława Grzegorczyka i prof. Piotra Żbikowskiego.

To posiedzenie miało w programie kilka  spraw studenckich. W początkowej części  prowadzący obrady prof. Stanisław Uliasz, rektor Uniwersytetu poinformował, że prof. Barbara Kudrycka, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia za nieprzeciętne wyniki w nauce. Otrzymali je: Beata Dencikowska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny),  Joanna Glista (Wydział Medyczny), Natalia Kozioł (Wydział Filologiczny), Piotr Matłosz (Wydział Medyczny), Agnieszka Podbilska (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny), Barbara Szal (Wydział Sztuki). Dokumenty potwierdzające tę ministerialną decyzję wręczali: prof. dr hab. Stanisław Uliasz i dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Sprawom studenckim, w szerszym wymiarze poświęcone było wystąpienie Grzegorza Kolasińskiego, przewodniczącego Samorządu Studentów  UR. Prezentacja obejmowała informacje o kilku sferach samorządowych działań: kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, charytatywnych, reprezentacyjnych oraz partnerskich. Przewodniczący Samorządu Studentów UR  przedstawił też najważniejsze zamierzenia na ten rok. Towarzyszące prezentacji pochwalne wypowiedzi członków Senatu zakończyły dyskusję w tej sprawie.

Senat podczas styczniowego posiedzenia głosował też wnioski rad wydziałów o zmianę  zatrudnienia naszych nauczycieli akademickich, po habilitacji (3), przedłużenie zatrudnienia po 5 latach na stanowisku profesora nadzwyczajnego (1) oraz przyjęcie do pracy w UR (2). Rada Wydziału Prawa i Administracji zgłosiła wniosek o zatrudnienie dr hab. Moniki Klejnowskiej; Rada Wydziału Socjologiczno-Historycznego  o zatrudnienie dra hab. Jana Pisulińskiego, Rada Wydziału Filologicznego  o zatrudnienie dr hab. Alicji Jakubowskiej-Ożóg – wszyscy na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Rozpatrywano też wnioski o  przedłużenie zatrudnienia dra hab. prof. UR Tadeusza Boruty (Wydział Sztuki),  na czas nieokreślony; zatrudnienie  dra hab. Pavla Rużbarskiego (Wydział Wychowania Fizycznego), na okres do 3 lat oraz wniosek o zatrudnienie prof. dr hab. Hayane Akopyan (Wydział Medyczny) na okres semestru letniego, jako profesor wizytujący. We wszystkich sprawach Senat przyjął uchwały akceptujące wnioski rad wydziałów.

Zgodnie z zaplanowanym porządkiem posiedzenia Senat przyjął uchwały powołujące  trzy komisje uniwersyteckie, wymagane przy procedurze okresowej oceny nauczycieli akademickich. Zgodnie z paragr.62 Statutu powołano: komisję oceniającą w UR, której przewodniczył będzie prorektor; odwoławczą komisję oceniającą (której przewodniczy rektor) oraz komisję oceniającą w Bibliotece UR (będzie pracować pod kierunkiem prorektora).

Senatorowie przyjęli także uchwałę w sprawie zmiany nazwy Międzywydziałowego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na  Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych oraz uchwałę o utworzeniu przy Katedrze Informatyki Lokalnej Akademii Cisco.


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-09-13 13:57
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-09-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-09-13
Stronę obejrzano: 3681 razy
[+]