Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 26.12.2010 r.
26.12.2010 r.

Z OBRAD SENATU

Ostanie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się 16 grudnia 2010 roku. Porządek obrad przewidywał informację o możliwości uzyskania nowych uprawnień do prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz analizę porównawczą wyników finansowych UR na tle innych polskich uniwersytetów. Tę tematykę referowali prorektorzy: prof. dr hab. Aleksander Bobko (prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą) i dr hab. prof. UR Czesław Puchalski (prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej). W dyskusji tym razem najaktywniejsi byli dziekani, co zapewne wynika z faktu, iż naukowe uprawnienia są przydzielane radom wydziałów. Dziekani ponoszą też odpowiedzialność za wyniki finansowe poszczególnych jednostek, a prezentowane tabele pokazywały rożne efekty finansowe, w kilku dziedzinach uniwersyteckiej aktywności.

Prowadzący obrady Senatu JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz przypomniał, że wciąż zmieniają się nie tylko przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego (obecnie w środowisku dyskutowane są zmiany m.in. prawa o szkolnictwie wyższym), ale także zasady finansowania, w tym badań naukowych. Powoli zanika rozdzielnictwo przekazywanych z ministerstwa pieniędzy, a nowe szanse są przed nauczycielami akademickimi starającymi się o różne granty. Dobrym przykładem pozyskiwania pieniędzy z różnych źródeł są nasze projekty budowy nowych obiektów i wyposażenia laboratoriów.

W końcowej części obrad Senat zaakceptował dwie uchwały o współpracy z jednostkami zagranicznymi: NT-MDT Europe B.V Eindhoven (Holandia) oraz Państwową Akademią Finansową we Lwowie ( Ukraina).

Życzeniami świątecznymi, przekazanymi przez Rektora prof. Stanisława Uliasza dla senatorów i społeczności akademickiej Uniwersytetu zakończono posiedzenie Senatu.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-09-13 13:56
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-09-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-09-13
Stronę obejrzano: 3086 razy
[+]