Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.11.2010 r.
25.11.2010 r.

Z OBRAD SENATU

Rozpoczynając obrady listopadowego posiedzenia Senatu prowadzący obrady prof. Stanisław Uliasz, rektor Uczelni zaproponował uzupełnienie porządku: o głosowanie w sprawie zgłoszonych kandydatur do rady nadzorczej PR w Rzeszowie oraz zmianę w uchwale nr 193/05/2010 (dotyczy zasad rekrutacji) na wniosek władz Wydziału Medycznego. Po zaakceptowaniu przez senatorów uzupełnionego porządku obrad wysłuchano informacji o programach unijnych, realizowanych w UR. Tę tematykę przedstawił dr hab. prof. UR Czesław Puchalski, prorektor Uniwersytetu. Poinformował też Senat, że aktualnie w ramach tzw. projektów twardych UR realizuje 9 tematów, a w ramach projektów miękkich 14 zadań.

Senatorowie, przez głosowanie zaakceptowali projekt uchwały o terminach i tematyce posiedzeń Senatu w II semestrze tego roku akademickiego.

Informacje o posiedzeniach senackich komisji i podjętej tematyce przedstawili przewodniczący tych komisji: ds. Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Sylwester Czopek; ds. Decentralizacji i Finansów – prof. dr hab. Marek Koziorowski. W ten sposób Senat powtórnie podjął ofertę władz CWKS Resovia, sugerującą użyczenia pod zabudowę 1,22 ha ziemi z obszaru stadionu, którego właścicielem jest Uniwersytet Rzeszowski.

W wyniku głosowania Senat odrzucił projekt przedstawionej uchwały i odpowiedział na propozycję klubu.

W sprawach osobowych głosowano wniosek RW Medycznego o zatrudnienie dra hab. n. med. Artura Mazura na stanowisku prof. nadzwyczajnego. W tej sprawie było jednomyślne głosowanie, wszyscy członkowie Senatu poparli wniosek władz Wydziału Medycznego.

Senat przyjął też dwie uchwały dotyczące finansów i budżetu UR; uchwałę zmieniającą plan rzeczowo-finansowy 2010r. oraz prowizorium na przyszły rok.

Po rozpatrzeniu spraw z listy „uzupełnienia porządku obrad” oraz po krótkich informacjach w sprawach różnych Senat zakończył 98. w historii UR posiedzenie zwyczajne.


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-09-13 13:52
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-09-13
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-09-13
Stronę obejrzano: 3290 razy
[+]