Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2011
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2011

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2011

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia  27 stycznia 2011 roku

 1. Uchwała nr 244/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Tadeusza Boruty (Wydział Sztuki).
 2. Uchwała nr 245/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Moniki Klejnowskiej, na Wydziale Prawa i Administracji.  
 3. Uchwała nr 246/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Jana Pisulińskiego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. 
 4. Uchwała nr 247/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego, na okres jednego semestru, prof. dr hab. Hayane Akopyan, na Wydziale Medycznym.
 5. Uchwała nr 248/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Pawla Rużbarskiego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.  
 6. Uchwała nr 249/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Alicji Jakubowskiej-Ożóg, na Wydziale Filologicznym.
 7. Uchwała nr 250 /01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie powołania Komisji Oceniającej w UR.
 8. Uchwała nr 251/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej w UR. 
 9. Uchwała nr 252/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Komisji Oceniającej w Bibliotece.  
 10.  Uchwała nr 253/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie zmiany nazwy: Międzywydziałowe Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych.
 11.  Uchwała nr 254/01/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie utworzenia Lokalnej Akademii Cisco.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 24 lutego 2011 roku

 1. Uchwała nr 255/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie mianowania prof. dra hab. Marka Koziorowskiego (Zamiejscowy Wydział Biotechnologii) na stanowisko profesora zwyczajnego UR.
 2. Uchwała nr 256/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony ks. dra hab. prof. UR Władysława Wlaźlaka (Wydział Prawa i Administracji).  
 3. Uchwała nr 257/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu  Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 4. Uchwała nr 258/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zabezpieczenia w planie finansowym uczelni, na lata 2011-2012, środków finansowych na wkład własny w projekcie Rewitalizacja budynków dydaktycznych przy ul. ks. Jałowego 24 i przy ul. Towarnickiego 3.  
 5. Uchwała nr 259/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Rzeszowie.
 6. Uchwala nr 260/02/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wstrzymania wykonania Uchwały nr 215/09/2010.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 31 marca 2011 r.

 1. Uchwała nr 261/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania Wiesławowi Myśliwskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.  
 2. Uchwała nr 262/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania Włodzimierzowi Odojewskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała nr 263/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie kandydatur do Medali Komisji Edukacji Narodowej w 2011 r.  
 4. Uchwała nr 264/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie kandydatur do orderów i odznaczeń państwowych.  
 5. Uchwała nr 265/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie kandydatur do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w 2010 r.
 6. Uchwała nr 266/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego  w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Jana M. Maciucha (Wydział Sztuki).  
 7. Uchwała nr 267 /03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyborów uzupełniających do komisji senackich oraz Komisji Dyscyplinarnych ds. Studentów.
 8. Uchwała nr  268/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania Ośrodka Badawczo  Dydaktycznego Tekst-Dyskurs-Komunikacja. 
 9. Uchwała nr 269/03/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów ze Statutem UR.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 kwietnia 2011 r.
 

 1. Uchwala nr 270/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Marka Olszyńskiego (Wydział Sztuki).
 2. Uchwała nr 271/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Jana Olszewskiego (Wydział Prawa i Administracji).
 3. Uchwala nr 272/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Andrzeja Olejki (Wydział Socjologiczno-Historyczny).
 4. Uchwała nr 273/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia  dra hab. Janusza Cwanka na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Medycznym.
 5. Uchwała nr 274/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia  dr hab. Alicji Ungeheuer-Gołąb na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Filologicznym.  
 6. Uchwala nr 275/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie nadania imienia prof. Lesława Grzegorczyka  sali posiedzeń Rady Wydziału Wychowania Fizycznego.
 7. Uchwala nr 276/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składach komisji senackich: Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.  
 8. Uchwala nr 277/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.  
 9. Uchwała nr 278/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie ustalenia  warunków i  trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach   w roku akademickim 2012/2013 (dotyczy studiów I,  II stopnia oraz  jednolitych magisterskich).
 10. Uchwala nr 279/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie  ustalenia  warunków i  trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach   w roku akademickim 2012/2013 (dotyczy studiów III stopnia).
 11. Uchwała nr 280/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie utworzenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.
 12. Uchwała nr 281/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uruchomienia  na Wydziale Medycznym studiów  I stopnia na kierunku dietetyka,  
 13. Uchwała nr 282/04/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przystąpienia  Uniwersytetu Rzeszowskiego do projektu Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 26 maja 2011 r.

 1. Uchwała nr 283/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. prof. UR Zofii Sokołowicz (Wydział Biologiczno-Rolniczy).
 2. Uchwała nr 284/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż.  prof. UR Agaty Znamirowskiej  (Wydział Biologiczno-Rolniczy).
 3. Uchwala nr 285/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia  dra hab. Kazimierza Maciąga  na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Filologicznym.  
 4. Uchwała nr 286/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie przedłużenia zatrudnienia  na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. n. med. prof. UR Bartosza Korczowskiego (Wydział Medyczny).
 5. Uchwala nr 287/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Andrzeja Bonusiaka  (Wydział Socjologiczno-Historyczny).  
 6. Uchwala nr 288/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Marka J. Olbrychta  (Wydział Socjologiczno-Historyczny).
 7. Uchwała nr 289/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej.
 8. Uchwała nr 290/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie oceny działalności Uniwersytetu, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora oraz oceny działalności  Rektora.
 9. Uchwała 291/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zawarcia umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi.  
 10. Uchwala nr 292/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. oraz podziału zysku.
 11. Uchwała nr 293/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zasad ustalania, w roku akademickim 2011/2012, zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz w sprawie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną w ustawie.
 12. Uchwała 294/05/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie sprzedaży działek przy ul. Kwiatkowskiego-Cichej.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 16 czerwca 2011 r.

 1. Uchwała 295/06/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Daniele Stasi na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Międzywydziałowym Instytucie Filozofii.
 2. Uchwala 296/06/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 3. Uchwała 297/06/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2011 roku.
 4. Uchwała 298/06/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie terminów posiedzeń Senatu w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012.

 

Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 7 lipca 2011 r.

 1. Uchwała 299/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia dra hab. Adama Kuczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.
 2. Uchwała 300/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia dra hab. Ryszarda Pęczkowskiego na stanowisku  profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.  
 3. Uchwała 301/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia dr hab. Beaty Szluz  na stanowisku  profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 4. Uchwała 302/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia dr hab. Olgi Popowicz na stanowisku  profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 5. Uchwała 303/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zatrudnienia dra hab. Jerzego Koska  na stanowisku  profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.
 6. Uchwała 304/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie  przedłużenia zatrudnienia na stanowisku  profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dra hab. prof. UR Stanisława Cieszkowskiego (Wydział Wychowania Fizycznego).
 7. Uchwała 305/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie  zatrudnienia dra hab. Sławomira Drozda  na stanowisku  profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Wychowania Fizycznego.  
 8. Uchwała 306/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie upoważnienia rektora do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego. 
 9. Uchwała 307/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie wyrażenia zgody na realizacje inwestycji Przebudowa  stołówki studenckiej na cele naukowo-dydaktyczne.
 10. Uchwała 308/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie zmiany w uchwale nr 213/09/2010.  
 11. Uchwała 309/07/2011 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w  sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo.
 12. Uchwała 310/07/2011 w  sprawie powołania komisji rektorskiej ds. opracowania Statutu.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2008 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 10.10.2008r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Biurze ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-09-12 13:02
Sporządził:Małgorzata Dworak   2011-09-12
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-09-12
Stronę obejrzano: 13862 razy
[+]