Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze

 

Rzeszów, 18.03.2011 r.

 

                                        

Rozstrzygniecie naboru na partnerów do projektu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/4.1.2/2011

Uniwersytet Rzeszowski 

ul. Rejtana 16 C 

35-959 Rzeszów

 

Informuje o wyniku postępowania na otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1, Wzmocnienie

i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków

o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Złożonych ofert: 1

Odrzuconych ofert: 0

Oferty złożyły firmy :

OPTeam SA

36-002 Jasionka
Tajęcina 113

Wybrana została oferta firmy:

OPTeam SA

36-002 Jasionka
Tajęcina 113

Do zakresu zadań partnera należy:

• Przygotowywanie i prowadzenie fakultatywnych zajęć dydaktycznych w zakresie

praktycznych zagadnień informatycznych związanych z praca zawodową;

• Prowadzenia zajęć fakultatywnych w zakresie technologii Microsoft,

przygotowujących do egzaminów i uzyskania certyfikatów poświadczonych przez

Microsoft;

• Organizacja praktyk i staży studenckich

 

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-03-21 10:00
Sporządził:Wojciech Rząsa   2011-03-21
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-03-21
Stronę obejrzano: 30208 razy
[+]