Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INNE » Ogłoszenia
Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

Uniwersytet Rzeszowski w oparciu o art. 28a ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV  „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1, Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. 

W ramach projektu planowane są m.in. zadania związane z organizacją spotkań panelowych z udziałem potencjalnych pracodawców, udziałem w procesie kształcenia (np. prowadzenie ćwiczeń, seminariów, warsztatów, laboratoriów, szkoleń, przyjęcia na praktyki i staże studenckie) oraz  tworzeniem programów nauczania. 

Od potencjalnego Partnera oczekujemy współpracy w realizacji  ww. zadań.

Przy wyborze Partnerów brane będą pod uwagę następujące kryteria:

I. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,

II. doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z EFS o podobnym charakterze 

III. praktyczna znajomość nowoczesnych technologii  informatycznych (duże doświadczenie w prowadzeniu kursów informatycznych, w tym szkoleń certyfikowanych, np. Microsoft.)

IV. zakres współpracy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,

V. kondycja finansowa firmy, obejmująca dwa aspekty:

1) zdolność Partnera do zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) zdolność Partnera do bieżącego finansowania  prac w projekcie.

 

Do oferty należy załączyć:

I. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres rozliczeniowy,

II. opinię bankową potwierdzającą dobrą kondycję finansową Partnera,

III. referencje potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu kursów informatycznych.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach PO KL, Działanie 4.1.2” osobiście lub pocztą na adres Katedra Informatyki UR, 35-030 Rzeszów, ul. Dekerta 2, z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

• unieważnienia naboru bez podania przyczyny,

• wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 16 marca 2011 o godz. 10:00 i zostanie podane do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wstawił:Szczęsny Jan 2011-02-21 13:49
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2011-02-21
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-02-21
Stronę obejrzano: 27801 razy
[+]