Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Świadczenia dla studentów i doktorantów
Regulamin świadczeń materialnych

Zarządzenie nr 85/2009 Rektora UR z dnia 27.10.2009 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 listopada 2009 r.

Wykaz załączników:

 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
 2. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studenta I roku studiów II stopnia
 3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie
 4. Wniosek o przyznanie zapomogi
 5. Odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej
 6. Zestawienie do list stypendialnych
 7. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym jest ustalane prawo do świadczeń pomocy materialnej niepodlegającego opodatkowaniu
 8. Oświadczenie o wysokości dochodu osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 9. Wniosek o uwzględnienie zmiany sytuacji materialnej studenta
 10. Wykaz przedmiotów i ocen
 11. Oświadczenie studenta o zakwaterowaniu w obiekcie innym niż dom studencki
 12. Zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
 13. Oświadczenie studenta w sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem
 14. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej, podstawowe definicje oraz zasady obliczania dochodu w rodzinie
 15. Umowa zakwaterowania w domu studenckim

Wstawił:Szczęsny Jan 2011-02-09 15:18
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2011-02-09
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2011-02-09
Stronę obejrzano: 76841 razy
[+]