Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 28.10.2010 r.
28.10.2010 r.

Z OBRAD SENATU

Obrady Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 28 października 2010 r. JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz rozpoczął od wręczenia aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Waldemarowi Furmankowi, dyrektorowi Instytutu Techniki.

Następnie wysłuchano sprawozdania z rekrutacji na studia I, II oraz III stopnia uwzględniającego: liczbę kandydatów i przyjętych na studia, popularność kierunków oraz informacje o kierunkach gdzie z braku kandydatów nie uruchomiono zajęć na pierwszym roku.  W późniejszych wypowiedziach senatorowie podjęli się analizy sytuacji, proponowali różne rozwiązania, od likwidacji niektórych kierunków, po rozpoczynanie zajęć z małą grupą studentów. Tę część obrad Senatu prowadziła prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia.

W punkcie dotyczącym spraw osobowych, w tajnym głosowaniu Senat zaopiniował pozytywnie wnioski rad wydziałów: Biologiczno-Rolniczego w sprawie przedłużenia zatrudnienia na okres 3 lat prof. dra hab. Andrzeja Sybirnego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Piotra Bożka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony, Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie zatrudnienia dr hab. Natalii Iwaszczuk, Medycznego o zatrudnienie doc. dra hab. n. med. Janusza Olędzkiego oraz Międzywydziałowego Instytutu Filozofii w sprawie zatrudnienia dra hab. Artura Mordki (wszyscy na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych).

Po wysłuchaniu informacji, przedstawionych przez rektora i prorektorów podjęto dyskusję o uchwałach przyjętych przez Radę Wydziału Prawa i Administracji 13 października 2010 r. Większością senatorskich głosów, w oparciu o art. 68. ust. 5 Prawa o szkolnictwie wyższym zapadła decyzja o ich uchyleniu.

Senatorowie przyjęli też uchwałę w sprawie przyjęcia kodeksu Dobre praktyki w szkołach wyższych (opracowanego przez Fundację Rektorów Polskich i uchwalonego przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Senat zalecił stosowanie założeń tego dokumentu przez społeczność akademicką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaakceptowano też uruchomienie na Wydziale Ekonomii, wzorem roku ubiegłego, studiów podyplomowych mechanizmy funkcjonowania strefy euro.

Senat przyjął uchwałę w sprawie upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego do zaciągnięcia kredytu obrotowego na przejściowe finansowanie tzw. wkładu własnego do projektu, do czasu otrzymania dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uchwała dotyczy Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej.

Senatorowie uznali ponadto, że sygnalizowany 28 października projekt uchwały w sprawie bezpłatnego użyczenia CWKS Resovii 1,2 ha ziemi powinien być skierowany do senackich komisji: ds. rozwoju uczelni oraz decentralizacji i finansów.

Informacje o przygotowaniach do okresowej oceny nauczycieli akademickich, przedstawione przez prof. S. Uliasza były ostatnim tematem październikowego posiedzenia Senatu.


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-11-04 09:52
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-11-04
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-11-04
Stronę obejrzano: 3196 razy
[+]