Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń
Statut

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
uchwalony przez Senat UR w dniu 29 czerwca 2006 r.

Zawiera zmiany dokonane na posiedzeniach Senatu UR
w dniu 28 września 2006 r., 31 maja 2007 r., 20 grudnia 2007 r.,
28 lutego 2008 r., 24 kwietnia 2008 r., 18 czerwca 2009 r. oraz 27 maja 2010 r.

Przepisy porządkowe dotyczące
organizowania zgromadzeń

§ 93

 1. Pracownicy i studenci UR organizujący zgromadzenie na terenie i w lokalach UR mają obowiązek zawiadomić o tym Rektora. Na zorganizowanie takiego zgromadzenia niezbędna jest zgoda Rektora.
 2. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy złożyć Rektorowi na piśmie co najmniej na dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć zawiadomienie w krótszym terminie.
 3. Zawiadomienie powinno zawierać:
  • imiona i nazwiska, funkcje oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie bądź są odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, w tym przewodniczącego zgromadzenia,
  • dokładne wskazanie miejsca i terminu zgromadzenia,
  • cel bądź program zgromadzenia.
 4. Organizator zgromadzenia odpowiada za jego przebieg.
 5. Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela, który ma prawo, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązać zgromadzenie, jeśli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa lub nie jest realizowany na nim cel bądź program zgromadzenia.
 6. Pracownicy i studenci UR, którzy przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu zgromadzenia, zakłócają jego przebieg, nie podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela Rektora albo też zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub zgody Rektora, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-10-06 08:48
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-10-05
Stronę obejrzano: 12831 razy
[+]