Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Administracja i gospodarka Uniwersytetu Rzeszowskiego
Statut

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
uchwalony przez Senat UR w dniu 29 czerwca 2006 r.

Zawiera zmiany dokonane na posiedzeniach Senatu UR
w dniu 28 września 2006 r., 31 maja 2007 r., 20 grudnia 2007 r.,
28 lutego 2008 r., 24 kwietnia 2008 r., 18 czerwca 2009 r. oraz 27 maja 2010 r.

Administracja i gospodarka Uniwersytetu

§ 83

 1. Administracja UR służy realizacji zadań Uniwersytetu określonych w § 6 Statutu.
 2. Administracja UR prowadzi działalność w formie komórek lub samodzielnych stanowisk pracy funkcjonujących na szczeblu centralnym (administracja centralna) oraz w jednostkach prowadzących działalność podstawową lub pomocniczą (administracja wydziałowa, instytutowa i innych jednostek organizacyjnych).
 3. Działalność administracji UR prowadzona jest zgodnie z zasadami właściwego systemu zarządzania jakością, przy zapewnieniu odpowiedniego dostępu organów i pracowników UR do informacji.
 4. Senat co najmniej raz w okresie kadencji dokonuje oceny działalności administracji UR.

§ 84

 1. Uniwersytet w ramach posiadanych środków prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego.
 2. Zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne UR środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych, przeznaczonych na działalność dydaktyczną i badania własne, określa Senat.
 3. Dodatni wynik finansowy podstawowej jednostki organizacyjnej w prowadzonej działalności dydaktycznej pozostaje w wysokości 80% do dyspozycji tej jednostki.

§ 85

 1. Uniwersytet może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą określoną w art. 7 Ustawy.
 2. Działalność, o której mowa w pkt 1, prowadzą jednostki organizacyjne utworzone przez Rektora za zgodą Senatu.

§ 86

 1. Czynności prawnych dotyczących mienia Uniwersytetu dokonuje Rektor, a w zakresie pełnomocnictwa ustalonego przez Rektora – także prorektor lub dziekan.
 2. Kanclerz Uniwersytetu posiada pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych UR w sprawach zwykłego zarządu, o których mowa w § 89 pkt 2 Statutu.

§ 87

 1. Szczegółowe zasady oraz tryb przydzielania i przenoszenia składników majątku trwałego określa Senat.
 2. Decyzje o przydzielaniu składników majątku trwałego jednostkom organizacyjnym podejmuje Rektor.

§ 88

Kierownik każdej jednostki organizacyjnej UR odpowiada za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego jednostce.

§ 89

 1. Kanclerz kieruje z upoważnienia Rektora administracją i gospodarką UR oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia w zakresie zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla organów UR.
 2. W zakres zwykłego zarządu wchodzą czynności dotyczące mienia, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania UR. Zakres ten obejmuje w szczególności: czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia i utrzymaniem ich w stanie użytkowym oraz z pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenia spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności.
 3. Do zadań kanclerza w szczególności należy:
  1. podejmowanie decyzji i działań zapewniających zachowanie, właściwe wykorzystanie majątku UR oraz jego powiększanie i rozwój,
  2. organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej UR,
  3. realizowanie polityki osobowej i płacowej UR w stosunku do podległych mu pracowników,
  4. pełnienie funkcji przełożonego służbowego w zakresie organizacyjnym i administracyjnym w stosunku do pracowników administracji i obsługi, a w pełnym zakresie wobec pracowników jednostek i komórek organizacyjnych podlegających mu bezpośrednio,
  5. określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem UR.
 4. Kanclerzowi podporządkowane są organizacyjnie wszystkie komórki administracji i obsługi UR, z wyjątkiem komórek bezpośrednio związanych z działalnością podstawową.
 5. Kanclerz składa Rektorowi sprawozdanie z działalności i odpowiada przed Rektorem.

§ 90

 1. Kanclerz działa przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców, w tym kwestora.
 2. Kanclerz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora zatrudnia i zwalnia kierowników podległych mu komórek oraz zastępców kwestora.
 3. Radca prawny, specjalista ds. kontroli wewnętrznej, kierownik komórki do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komórki do spraw ochrony przeciwpożarowej, kierownik komórki audytu wewnętrznego, administrator bezpieczeństwa informacji, pełnomocnik do spraw informacji niejawnych oraz kierownik komórki spraw obronnych podlegają bezpośrednio Rektorowi.

§ 91

Kanclerz, w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, jest uprawniony do nawiązywania, zmieniania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami administracji i obsługi, a także do przyznawania tym pracownikom nagród i wyróżnień oraz wymierzania kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy podległym pracownikom.

§ 92

Strukturę administracji oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych i ich podporządkowanie określa regulamin organizacyjny UR ustalony przez Rektora na wniosek kanclerza.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-10-06 08:47
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-10-05
Stronę obejrzano: 14284 razy
[+]