Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Studia i studenci Uniwersytetu
Statut

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
uchwalony przez Senat UR w dniu 29 czerwca 2006 r.

Zawiera zmiany dokonane na posiedzeniach Senatu UR
w dniu 28 września 2006 r., 31 maja 2007 r., 20 grudnia 2007 r.,
28 lutego 2008 r., 24 kwietnia 2008 r., 18 czerwca 2009 r. oraz 27 maja 2010 r.

Studia i studenci Uniwersytetu

§ 75

 1. Uniwersytet prowadzi:
  1. studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia,
  2. jednolite studia magisterskie,
  3. studia trzeciego stopnia (doktoranckie),
  4. studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i doskonalące.
 2. Na warunkach określonych w Ustawie Uniwersytet może prowadzić:
  1. studia międzykierunkowe oraz studia w ramach makrokierunków,
  2. studia i inne formy kształcenia w ramach jednostek międzyuczelnianych i jednostek wspólnych utworzonych na podstawie porozumień z innymi uczelniami oraz innymi podmiotami, w szczególności z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi.
 3. Uniwersytet prowadzi zajęcia typu otwartego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 4. Studia wyższe oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako stacjonarne lub niestacjonarne.
 5. Rektor tworzy, przekształca i znosi określone rodzaje i systemy studiów na podstawie zarządzenia wydanego na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.
 6. Organizację i tok studiów wyższych, doktoranckich, podyplomowych oraz prawa i obowiązki studentów i słuchaczy określają regulaminy tych studiów.
 7. W Uniwersytecie istnieje Wewnętrzny System Jakości Kształcenia, którego zasady organizacji i funkcjonowania określa Uchwała Senatu.

§ 76

 1. Senat uchwala szczegółowe zasady przyjęć na studia, które podaje do wiadomości publicznej.
 2. Rekrutację na studia prowadzą komisje powołane przez dziekana wydziału lub kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów.
 3. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.
 4. Od decyzji wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
 5. Limity przyjęć na pierwszy rok studiów wyższych na poszczególnych kierunkach studiów określają dyrektorzy instytutów lub dziekani i zatwierdza Rektor.

§ 77

Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta – wobec Rektora lub dziekana – ślubowania o treści:
Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowości, szanować prawa i obyczaje studenckie oraz całym swym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego.

§ 78

 1. Student ostatniego roku studiów magisterskich wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami w zdobywaniu wiedzy, który uzyskał średnią ocen z przedmiotów kierunkowych co najmniej dobrą, może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego na mocy decyzji Rektora podjętej na wniosek dziekana.
 2. Student stażysta może otrzymać dodatkowe stypendium w wysokości najwyższego stypendium naukowego na wydziale.
 3. Student stażysta przygotowuje się do objęcia obowiązków nauczyciela akademickiego pod nadzorem opiekuna wyznaczonego przez radę jednostki prowadzącej dany kierunek studiów spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.
 4. Obowiązkiem studenta stażysty jest udział w prowadzeniu prac badawczych i zajęć dydaktycznych pod kierunkiem pracownika posiadającego co najmniej stopień doktora w wymiarze określonym przez radę, o której mowa w pkt 3, nie większym jednak niż 60 godzin obliczeniowych w ciągu roku akademickiego.

§ 79

 1. Najlepszy w danym roku akademickim absolwent UR otrzymuje Statuetkę Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Propozycję nagrodzenia Statuetką absolwenta ze swego wydziału przedstawia dziekan. Wyboru najlepszego studenta UR dokonuje Rektor.

§ 80

 1. Wszyscy studenci UR tworzą samorząd studencki i biorą udział w jego działalności.
 2. Samorząd studentów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Zgodność regulaminu ze Statutem UR stwierdza Senat.
 3. Samorząd studencki współdziała z organami UR.
 4. Do kompetencji samorządu studenckiego należy w szczególności:
  1. organizowanie pomocy studentom,
  2. wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia,
  3. popieranie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowego.
 5. Przedstawiciele samorządu studenckiego wchodzą w skład organów kolegialnych UR na zasadach określonych w Ustawie i Statucie.
 6. Wszyscy doktoranci UR tworzą samorząd doktorantów.
 7. Do samorządu doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy § 80 pkt 1–5 Statutu.

§ 81

 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów powołuje się w UR komisję dyscyplinarną oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną, które działają w składzie:
  1. po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału i kolegium,
  2. po jednym studencie z każdego wydziału.
 2. Kandydatów do obydwu komisji – nauczycieli akademickich – zgłaszają członkowie Senatu i rady wydziałów, a spośród studentów – uczelniany organ samorządu studenckiego.
 3. Członków komisji wybiera Senat. Nauczycieli akademickich wybiera się na cztery lata, a studentów – na dwa lata.
 4. Komisje dyscyplinarne na pierwszych posiedzeniach zwołanych przez Rektora wybierają spośród nauczycieli akademickich przewodniczącego, a spośród wszystkich członków dwu zastępców przewodniczącego.
 5. Rzeczników dyscyplinarnych powołuje Rektor na czas kadencji spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.

§ 82

 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych doktorantów powołuje się komisję dyscyplinarną UR dla doktorantów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną dla doktorantów.
 2. Do komisji tych stosuje się odpowiednio przepisy § 81 Statutu.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-10-06 08:47
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-10-05
Stronę obejrzano: 19140 razy
[+]