Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Pracownicy Uniwersytetu
Statut - Pracownicy Uniwersytetu

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
uchwalony przez Senat UR w dniu 29 czerwca 2006 r.

Zawiera zmiany dokonane na posiedzeniach Senatu UR
w dniu 28 września 2006 r., 31 maja 2007 r., 20 grudnia 2007 r.,
28 lutego 2008 r., 24 kwietnia 2008 r., 18 czerwca 2009 r. oraz 27 maja 2010 r.

Pracownicy Uniwersytetu

§ 56

 1. Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy: pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi, dyplomowani bibliotekarze, dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
 2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:
  1. profesora zwyczajnego,
  2. profesora nadzwyczajnego,
  3. profesora wizytującego,
  4. adiunkta,
  5. asystenta.
 3. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
  1. starszego wykładowcy,
  2. wykładowcy,
  3. lektora lub instruktora.
 4. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na stanowiskach:
  1. starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego,
  2. kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,
  3. adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
  4. asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.
 5. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi są zatrudniani na stanowiskach:
  1. naukowo-technicznych,
  2. inżynieryjno-technicznych,
  3. pozostałych pracowników bibliotecznych,
  4. pracowników administracji i obsługi.

§ 57

 1. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby odpowiadające kryteriom określonym w Ustawie.

§ 58

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę.
 2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje Rektor na wniosek dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez radę wydziału albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej.
 3. Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczyciela akademickiego tylko w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w UR na podstawie mianowania Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego wymaga opinii Senatu.
 4. Zatrudnienie cudzoziemców możliwe jest w formie umowy o pracę na okres do 3 lat. W zależności od potrzeb kadrowych istnieje możliwość przedłużenia zatrudnienia na kolejny taki okres lub mianowania.
 5. Do wykonania określonych zadań na dodatkowych etatach lub w niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudnia się nauczycieli akademickich oraz emerytów na podstawie umowy o pracę na czas określony.
 6. Zgodę na dodatkowe zatrudnienia poza UR wyraża:
  1. Senat dla Rektora i prorektorów,
  2. rada wydziału dla dziekana i prodziekanów.

§ 59

 1. Mianowanie po raz pierwszy w UR następuje w drodze konkursu otwartego.
 2. Zasady dotyczące stanowiska asystenta:
  1. łączny okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby niemającej stopnia naukowego doktora nie powinien przekraczać 8 lat, pierwsze mianowanie nie może przekraczać 4 lat. Po 8 latach Rektor może przedłużyć zatrudnienie o 1 rok (na podstawie umowy o pracę) w przypadku, gdy zainteresowany ma otwarty przewód doktorski oraz przedstawi pozytywną ocenę promotora przygotowywanej pracy doktorskiej,
  2. asystent, który uzyska stopień doktora przed upływem 8 lat od chwili zatrudnienia na tym stanowisku, może zostać awansowany na stanowisko adiunkta bez konkursu.
 3. Zasady dotyczące stanowiska adiunkta:
  1. łączny okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby niemającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie powinien przekraczać 11 lat, pierwsze mianowanie nie może przekraczać 5 lat. Po upływie 11 lat Rektor może przedłużyć zatrudnienie na stanowisku adiunkta o 2 lata (na podstawie umowy o pracę) w przypadku przyjęcia do druku rozprawy habilitacyjnej lub cyklu prac i uzyskania dwóch pozytywnych ocen dorobku naukowego.
  2. adiunkt, który uzyska stopień doktora habilitowanego przed upływem 11 lat od chwili zatrudnienia na tym stanowisku, może zostać awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego bez konkursu.
 4. Zasady dotyczące stanowiska profesora nadzwyczajnego:
  1. pierwsze mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego następuje na okres 5 lat; po tym okresie Senat na wniosek właściwej rady wydziału podejmuje decyzję o:
   • przedłużeniu mianowania na kolejne 5 lat,
   • przedłużeniu mianowania na czas nieokreślony: warunkiem jest istotne poszerzenie dorobku od czasu uzyskania stopnia doktora habilitowanego i znaczący udział w kształceniu młodej kadry naukowej,
   • zatrudnieniu na stanowisku niższym, tj. adiunkta lub starszego wykładowcy: w przypadku uzyskania negatywnej oceny okresowej.
  2. osoba posiadająca tytuł naukowy może być niezwłocznie mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
 5. Zasady dotyczące stanowiska profesora wizytującego:
  1. profesor wizytujący może być zatrudniony na 1 lub 2 semestry,
  2. propozycję w sprawie zatrudnienia kandydata na stanowisku profesora wizytującego wraz z dokładną informacją o jego dorobku naukowym należy złożyć u dziekana wydziału,
  3. kandydaturę opiniuje rada wydziału i Senat,
  4. decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
 6. Zasady dotyczące stanowiska profesora zwyczajnego:
  1. warunkiem mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego jest wygranie przez kandydata konkursu otwartego,
  2. kandydat musi posiadać tytuł naukowy i być uznanym autorytetem w swojej dziedzinie wiedzy,
  3. mianowanie następuje na czas nieokreślony,
  4. szczegółowy tryb postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego określa zarządzenie Rektora.
 7. Zasady dotyczące stanowisk dydaktycznych:
  1. na stanowisku starszego wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca stopień doktora, praktykę pedagogiczną nie krótszą niż 10 lat oraz bardzo dobrą ocenę dotychczasowej pracy dydaktycznej; w jednostkach międzywydziałowych prowadzących usługową działalność dydaktyczną wymaga się stopnia magistra, 15 lat praktyki zawodowej oraz bardzo dobrej oceny dotychczasowej pracy dydaktycznej,
  2. na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł magistra lub równorzędny, praktykę pedagogiczną nie krótszą niż 5 lat oraz bardzo dobrą ocenę dotychczasowej pracy dydaktycznej.
   W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od wymogu posiadania praktyki pedagogicznej.
  3. na stanowiskach wykładowcy, starszego wykładowcy, lektora i akompaniatora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony; w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Rektor może mianować na te stanowiska na czas nieokreślony.
 8. Bieg terminów, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia lub czasu trwania służby wojskowej.
 9. Mianowania nauczycieli akademickich zawarte przed dniem wejścia w życie poprawek do Statutu UR zachowują moc do czasu określonego w akcie mianowania.

§ 60

 1. W celu przeprowadzenia konkursu otwartego dla nauczycieli akademickich komisję konkursową powołuje dziekan wydziału lub kierownik jednostki ogólnouczelnianej lub pozawydziałowej.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą: dziekan, osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika oraz co najmniej jedna osoba reprezentująca tę samą lub pokrewną dziedzinę naukową.
 3. Jeśli konkurs dotyczy stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, to osoby będące w składzie komisji konkursowej reprezentantami tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej powinny posiadać przynajmniej stopień doktora habilitowanego, w tym co najmniej jedna z nich – tytuł profesora.
 4. Konkurs – za zgodą Rektora – rozpisuje dziekan wydziału albo kierownik jednostki ogólnouczelnianej lub pozawydziałowej. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości.
 5. Informacja o konkursie powinna zawierać:
  1. określenie wymagań stawianych kandydatowi,
  2. wykaz wymaganych dokumentów:
   • obligatoryjnie: życiorys naukowy, autoreferat, informację o dorobku naukowym,
   • opcjonalnie: do 3 opinii profesorów lub doktorów habilitowanych,
  3. termin składania dokumentów,
  4. termin rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Komisja konkursowa przedstawia radzie wydziału informację o przebiegu konkursu oraz stanowisko komisji konkursowej. W przypadku braku odpowiednich kandydatów ogłaszający konkurs dokonuje jego zamknięcia.

§ 61

Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Umowę tę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony, zawiera:

 1. Rektor – z pracownikami naukowo-technicznymi, inżynieryjno-technicznymi, pozostałymi pracownikami bibliotecznymi,
 2. kanclerz – z pozostałymi pracownikami.

§ 62

 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie. Bieżąca ocena nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ich bezpośrednich przełożonych.
 2. Dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich powołuje się:
  1. wydziałowe lub instytutowe komisje oceniające,
  2. uczelnianą komisję oceniającą,
  3. odwoławczą komisję oceniającą UR,
  4. komisję oceniającą w Bibliotece UR.
 3. Wydziałową i instytutowe komisje oceniające powołuje rada wydziału; komisji wydziałowej przewodniczy dziekan, a instytutowej – dyrektor instytutu.
 4. Senat UR powołuje:
  1. komisję oceniającą UR, której przewodniczy prorektor wyznaczony przez Rektora,
  2. odwoławczą komisję oceniającą, której przewodniczy Rektor,
  3. komisję oceniającą w Bibliotece, której przewodniczy prorektor wyznaczony przez Rektora.
 5. Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej.
 6. Okres działania komisji oceniających trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów UR.

§ 63

 1. Wydziałowa (instytutowa) komisja oceniająca dokonuje oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale (instytucie).
 2. Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wydziałów dokonuje uczelniana komisja oceniająca, zaś nauczycieli akademickich zatrudnionych w Bibliotece – komisja oceniająca w Bibliotece UR.
 3. Odwoławcza komisja oceniająca rozpatruje odwołania od ocen dokonanych przez inne komisje oraz dokonuje oceny pracy dziekanów oraz kierowników jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych.

§ 64

 1. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz dydaktyczne i organizacyjne. Oceny dokonuje się na podstawie regulaminu, który w szczególności uwzględnia:
  1. publikacje naukowe z uwzględnieniem rangi wydawnictw lub czasopism, w których się ukazały,
  2. udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych oraz recenzowanie prac naukowych,
  3. aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych z uwzględnieniem prestiżu konferencji i charakteru uczestnictwa,
  4. poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych,
  5. autorstwo podręczników, skryptów i innych pomocy dydaktycznych,
  6. udział w postępowaniu o nadanie stopni i tytułów naukowych,
  7. działalność popularyzatorską,
  8. funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych oraz w Uniwersytecie,
  9. aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych,
  10. nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych,
  11. rozwój kadry naukowej.
 2. Organy powołujące komisje oceniające dostosowują wyżej wymienione kryteria do poszczególnych grup pracowniczych oraz wprowadzają dodatkowe szczegółowe kryteria oceny. Kryteria te nie mogą być stosowane wcześniej niż po upływie roku od ich ogłoszenia.
 3. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, przeprowadzona w postępowaniu w sprawie nadania tytułu naukowego lub zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego albo nadzwyczajnego, spełnia kryteria oceny okresowej.
 4. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii studentów. Opinię tę ustala się na podstawie ankiety. Zasady i tryb przeprowadzania ankiety określa Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.

§ 65

 1. Wyniki oceny okresowej mają wpływ na:
  1. przedłużenie zatrudnienia na zajmowanym stanowisku,
  2. wysokość uposażenia,
  3. awanse i wyróżnienia,
  4. powierzanie stanowisk kierowniczych.
 2. Negatywna ocena stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim zgodnie z art. 124 pkt 3 Ustawy.

§ 66

 1. Ocena nauczyciela akademickiego wraz z wnioskami zostaje mu niezwłocznie przedstawiona przez przewodniczącego komisji oceniającej.
 2. Od oceny służy nauczycielowi akademickiemu odwołanie do odwoławczej komisji oceniającej. Powinno być ono wniesione w terminie 14 dni od przedstawienia oceny nauczycielowi akademickiemu.
 3. Odwoławcza komisja oceniająca powinna rozpoznać odwołanie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Odwoławcza komisja oceniająca utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego. Decyzja odwoławczej komisji oceniającej jest ostateczna.

§ 67

Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany w trybie art. 125 Ustawy na mocy decyzji Rektora po uzyskaniu zgody rady wydziału lub rady jednostki organizacyjnej, w której pracownik ten jest zatrudniony.

§ 68

 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 2. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala kierownik jednostki, a jego obciążenia dydaktyczne zatwierdza dziekan.
 3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków innych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

§ 69

 1. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla UR, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonego zgodnie z art. 130, ust. 3 Ustawy.
 2. Szczegółowe kryteria obniżania wymiaru zajęć ustala Senat.
 3. Obniżony wymiar zajęć nie może być niższy niż 75% dolnej granicy wymiaru ustalonego zgodnie z art. 130, ust. 3 Ustawy.

§ 70

 1. Nauczyciel akademicki ma prawo do uzyskania płatnego lub bezpłatnego urlopu do celów naukowych.
 2. W celu uzyskania urlopu do celów naukowych nauczyciel akademicki składa umotywowany wniosek do dziekana lub kierownika właściwej jednostki organizacyjnej za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego.
 3. Nauczyciel akademicki może otrzymać płatny urlop:
  1. dla przygotowania rozprawy doktorskiej: w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy, po przedłożeniu opinii promotora o stopniu zaawansowania rozprawy,
  2. dla przygotowania rozprawy habilitacyjnej: w wymiarze nieprzekraczającym sześciu miesięcy, po przedłożeniu opinii jednego profesora z ośrodka naukowego posiadającego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego o stopniu zaawansowania rozprawy,
  3. dla celów naukowych: profesor lub doktor habilitowany – nie częściej niż jeden raz na siedem lat zatrudnienia w UR w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku.
 4. Nauczyciel korzystający z płatnych urlopów nie może być w tym okresie zatrudniony na podstawie stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.

§ 71

 1. Pracownikom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w pracy i osobom zasłużonym dla UR Senat może przyznawać nagrody i wyróżnienia honorowe Uniwersytetu.
 2. Senat może występować z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych i resortowych wyróżniającym się pracownikom oraz osobom zasłużonym dla Uniwersytetu.

§ 72

 1. Wnioski o przyznanie odznaczeń i wyróżnień oraz nagród indywidualnych lub zespołowych przedstawiają Rektorowi:
  1. prorektorzy,
  2. dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych, dyrektor Biblioteki, kanclerz.
 2. Wnioski te powinny zawierać określenie proponowanego odznaczenia (wyróżnienia) wraz z uzasadnieniem oraz proponowane stopnie nagród indywidualnych i zespołowych. W przypadku nagród zespołowych wniosek powinien zawierać także propozycję podziału nagrody między członków zespołu.
 3. Rektor kieruje zgłoszone propozycje do komisji senackiej do spraw kadr naukowych celem uzyskania opinii.
 4. Wyniki obrad komisji w przypadku odznaczeń i wyróżnień Rektor przedstawia Senatowi, który podejmuje ostateczną decyzję w głosowaniu tajnym.
 5. Rektor może przyznać nagrodę indywidualną lub zespołową także z własnej inicjatywy.

§ 73

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.
 2. W szczególności nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za popełnienie czynów niezgodnych z prawem i etyką.

§ 74

 1. Senat powołuje Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Akademickich spośród nauczycieli akademickich zgłoszonych przez rady wydziałów, rady jednostek pozawydziałowych i ogólnouczelnianych lub członków Senatu.
 2. Komisja dyscyplinarna w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego oraz jego zastępców. Przewodniczącym oraz zastępcą przewodniczącego może być tylko osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego.
 3. Członkami komisji nie mogą być osoby pełniące funkcję: Rektora, prorektorów, dziekana, prodziekanów i dyrektora instytutu, także w innej uczelni.
 4. Okres działania komisji dyscyplinarnej trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów UR.
 5. Rzeczników dyscyplinarnych powołuje Rektor na czas kadencji spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-10-06 08:46
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-10-05
Stronę obejrzano: 30431 razy
[+]