Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Statut » Postanowienia ogólne
Statut

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
uchwalony przez Senat UR w dniu 29 czerwca 2006 r.

Zawiera zmiany dokonane na posiedzeniach Senatu UR
w dniu 28 września 2006 r., 31 maja 2007 r., 20 grudnia 2007 r.,
28 lutego 2008 r., 24 kwietnia 2008 r., 18 czerwca 2009 r. oraz 27 maja 2010 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Uniwersytet Rzeszowski (Universitas Resoviensis), utworzony na mocy ustawy uchwalonej 7 czerwca 2001 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jest dobrem całego społeczeństwa, szczególnie cennym dla regionu podkarpackiego i jemu ma służyć.
 2. Wchodząc w skład rodziny uniwersytetów polskich, podobnie jak one, kieruje się wskazaniami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, Deklaracji Erfurckiej oraz zasadami procesu bolońskiego.

§ 2

 1. Uniwersytet Rzeszowski, zwany dalej Uniwersytetem, jest akademicką uczelnią publiczną.
 2. Uniwersytet posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest miasto Rzeszów.
 3. Uniwersytet może prowadzić działalność także poza swoją siedzibą, w szczególności tworząc jednostki organizacyjne.

§ 3

 1. Uniwersytet posiada sztandar, logo, godło i pieczęć, których wzory zatwierdza Senat. Wzory sztandaru, logo, godła i pieczęci przedstawia załącznik nr 1 do Statutu.
 2. Godło i logo Uniwersytetu są znakami prawnie zastrzeżonymi. Mogą być one umieszczane w pomieszczeniach Uniwersytetu, na Medalu Uniwersytetu, drukach i wydawnictwach Uniwersytetu oraz na odznakach przysługujących członkom społeczności akademickiej Uniwersytetu. Za zgodą Rektora mogą być umieszczane także w innych miejscach i na innych przedmiotach.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu używania godła i logo określa Rektor.
 4. Oficjalnym skrótem nazwy „Uniwersytet Rzeszowski” jest UR.
 5. Uniwersytet używa tłumaczeń nazwy w różnych językach.
 6. Wydziały Uniwersytetu posiadają własne logo, godła i barwy. Zasady używania logo, godła i barwy uchwala rada wydziału, a zatwierdza Rektor.

§ 4

 1. Pracownicy Uniwersytetu oraz studenci i doktoranci tworzą samorządną społeczność akademicką.
 2. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich tworzą samorząd studencki.
 3. Doktoranci prowadzonych przez Uniwersytet studiów trzeciego stopnia tworzą samorząd doktorantów.

§ 5

 1. Uniwersytet jest autonomiczny we wszystkich obszarach swego działania na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej Ustawą.
 2. Uniwersytet ma samodzielność statutową, tj. prawo do uchwalania Statutu oraz dokonywania w nim zmian, wchodzących w życie z dniem określonym w odpowiedniej uchwale Senatu.

§ 6

 1. W swoich działaniach Uniwersytet kieruje się zasadami wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej.
 2. Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy:
  1. kształcenie studentów w zakresie określonej dziedziny wiedzy, rozwijanie w nich umiejętności samodzielnego myślenia i twórczego działania,
  2. wychowywanie studentów w duchu poszanowania wolności, praw człowieka i poczuciaodpowiedzialności za państwo polskie,
  3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
  4. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
  5. realizacja idei uniwersytetu otwartego oraz zapewnienie jego udziału w procesie stałej i powszechnej edukacji narodowej,
  6. stwarzanie warunków do przygotowywania kandydatów do samodzielniej pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych,
  7. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
  8. dbałość o bazę materialną i rozwój majątku uczelni.
 3. Uniwersytet, wykonując zadania określone w ust. 2, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, w szczególności z towarzystwami naukowymi, kulturalnymi, artystycznymi, medycznymi i innymi oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. Uniwersytet podtrzymuje tradycję współpracy z towarzystwami naukowymi.

§ 7

 1. Uniwersytet, pełniąc misję poszukiwania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań oraz kształcenie studentów i doktorantów, stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.
 2. Uniwersytet współpracuje ze środowiskiem gospodarczym, społecznym i samorządowym.
 3. Uniwersytet będzie podejmował wszelkie działania, mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych we wszystkich wymiarach życia akademickiego.

§ 8

 1. Uniwersytet zachowuje trwałe więzi ze swymi absolwentami.
 2. Senat Uniwersytetu może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczenie na terenie Uniwersytetu pamiątkowych tablic i rzeźb. Senat może uchwalić także inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych.

§ 9

 1. Akademickim tytułem honorowym nadawanym przez Uniwersytet jest tytuł doktora honoris causa.
 2. Tytuł honorowy doktora osobom szczególnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego, społecznego lub politycznego nadaje Senat na wniosek rady wydziału uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
 3. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbywa się zgodnie z przyjętym przez Senat ceremoniałem uniwersyteckim.
 4. Nadanie tytułu doktora honoris causa wpisuje się do Księgi Pamiątkowej Uniwersytetu.
 5. Szczegółowe zasady postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa określa regulamin i ceremoniał uniwersytecki.

§ 10

 1. Uniwersytet honoruje szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do Jego rozwoju albo też przyczyniły Mu dobrego imienia lub chwały, przez nadanie „Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego”. O jego nadaniu decyduje Senat.
 2. Uniwersytet może honorować także swych pracowników, studentów i doktorantów oraz inne osoby odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Odznakę tę przyznaje Rektor na podstawie regulaminu uchwalonego przez Senat.
 3. Nadanie „Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego” i odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Rzeszowskiego” wpisuje się do Księgi Pamiątkowej Uniwersytetu.
 4. Wzory i opisy „Medalu Uniwersytetu Rzeszowskiego” oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Rzeszowskiego” są umieszczone w załącznikach 2 i 3 do Statutu.

§ 11

 1. Profesorowi innej uczelni krajowej lub zagranicznej, niezatrudnionemu w Uniwersytecie, może być przyznany status honorowego profesora.
 2. Status honorowego profesora przyznaje Senat na wniosek Rektora.

§ 12

Uroczystościami Uniwersytetu Rzeszowskiego są:

 1. obchodzone 7 czerwca Święto Uniwersytetu – dzień powołania Uniwersytetu,
 2. coroczna inauguracja studiów wraz z immatrykulacją nowo przyjętych studentów,
 3. akt promocji na stopień doktora, akt wręczenia dyplomu doktora habilitowanego,
 4. akt promocji doktora honoris causa,
 5. inne uroczystości ustalone przez Senat, w tym akt wręczenia Statuetki Uniwersytetu oraz dyplomów absolwentom studiów.

§ 13

Uniwersytet jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-10-06 08:44
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-10-05
Stronę obejrzano: 15830 razy
[+]