Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 30.09.2010 r.
30.09.2010 r.

Z OBRAD SENATU

Wrześniowe obrady Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (30.09), pierwsze w roku akademickim 2010/2011, rozpoczęto od wysłuchania informacji o pracy rektorskiego zespołu, przygotowującego zasady wprowadzenia w Uczelni wewnętrznego systemu jakości kształcenia. System ten tworzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Ma przede wszystkim na celu troskę o budowanie świadomej kultury jakości kształcenia, tworzonej przez wszystkich członków społeczności akademickiej w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz stałego podnoszenia jakości kształcenia, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz z poszanowaniem godności zatrudnionych pracowników i studentów. Powyższe założenia, jak też zasady organizacji i funkcjonowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia w UR przedstawił dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak. Senat, po zaproponowaniu stosownych poprawek w projekcie, przyjął w tej sprawie uchwałę.

Następnie głosowano wnioski rad wydziałów dotyczące kwestii kadrowych: Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Waldemara Furmanka na stanowisku profesora zwyczajnego oraz na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych: doc. dra hab. Zbigniewa Ranachowskiego i dr hab. Marii Kwaśnik; Rady Wydziału Ekonomii w sprawie zatrudnienia dra hab. Antoniego Magdonia; Socjologiczno-Historycznego w sprawie zatrudnienia dra hab. Pawła Graty; Wychowania Fizycznego w sprawie zatrudnienia dra hab. Radoslava Klamara (wszyscy na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych), a ponadto wnioski dotyczące przedłużenia zatrudnienia na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych: na czas nieokreślony - dra hab. prof. UR Kazimierza Szmyda (wniosek Rady Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego), dra hab. prof. UR Jacka Żebrowskiego (wniosek Rady Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii) oraz na 2 lata - dr hab. prof. UR Marii Kiovskiej (wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji). Wszystkie propozycje Senat zaopiniował pozytywnie, przyjmując stosowne uchwały.

W dalszej części posiedzenia zebrani wysłuchali, przedstawionego przez dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego mgra Stanisława Dudzińskiego sprawozdania z działalności tej jednostki oraz planach na rok 2011. Po posiedzeniu senatorowie mieli też okazję obejrzeć przygotowaną na tę okazję prezentację tegorocznych wydawnictw.

W części obrad dotyczącej spraw różnych odbyło się głosowanie w kwestii przeniesienia prawa własności w drodze sprzedaży (w trybie bezprzetargowym) lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią przynależnej mu działki przy ul. Bulwarowej (własność UR) na rzecz pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Senat przyjął też uchwałę, która porządkuje sprawy związane z użytkowaniem przez nauczycieli akademickich działek przy ul. Cichej w Rzeszowie.

Pod obrady postawiono też projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów. Przedstawiła go dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia,  prorektor ds. studenckich
i kształcenia.

O nowych umowach o współpracy z uczelniami z zagranicy: Kajaani University of Applied Sciences (Finlandia), Narodowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i Narodowym Uniwersytetem Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy w Irpieniu poinformował prof. dr hab. Aleksander Bobko, prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.

Przedstawiona również została (przez dra hab. prof. UR Czesława Puchalskiego, prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej) informacja o trzech nowych, przeznaczonych do realizacji w UR projektach „miękkich” (z Program Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz MNiSW).

W końcowej części wrześniowego posiedzenia Senatu prowadzący obrady JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Uliasz przekazał zebranym informacje o uroczystości inaugurującej kolejny, 10 już rok funkcjonowania Uniwersytetu (11 października, w nowo wybudowanych obiektach na Zalesiu) i życzył wszelkich sukcesów w rozpoczynającym się roku akademickim.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-10-05 08:45
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-10-05
Stronę obejrzano: 3507 razy
[+]