Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 24.06.2010 r.
24.06.2010 r.

Z OBRAD SENATU
24 czerwca 2010 r.

Ostatnie przez wakacjami obrady Senatu UR (24 czerwca) rozpoczęto od zaopiniowania wniosków dotyczących spraw kadrowych. Rekomendowane przez odpowiednie rady wydziałów poddane zostały senackiemu głosowaniu. Zaakceptowane zostały wnioski wydziałów: Prawa i Administracji w sprawie przedłużenia zatrudnienia na podstawie mianowania (na okres 5 lat) dr hab. prof. UR Marii Bujnakovej, na stanowisku profesora nadzwyczajnego; Wychowania Fizycznego w sprawie przedłużenia zatrudnienia dra hab. prof. UR Wojciecha Cynarskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony oraz sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Zygmunta Zycha; ponadto Rady Wydziału Filologicznego w sprawie zatrudnienia dr hab. Joanny Golonki na stanowisku profesora nadzwyczajnego; Sztuki w sprawie zatrudnienia dra hab. Stanisława Magdziaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dra hab. Wojciecha Walata.

Senat przyjął także uchwałę w sprawie terminów i tematyki posiedzeń w pierwszym semestrze roku akademickiego 2010/2011. Pierwsze, powakacyjne obrady odbędą się 30 września 2010 r.

Zaakceptowano także propozycję zmieniającą brzmienie §16 w Uchwale nr 195/05/2010 (z 27.05.2010 r.) w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie. W tej sprawie przyjęta została stosowna uchwała.

Czerwcowy Senat zakończyły życzenia spokojnych wakacji i radości z ich spędzania, przekazane przez prowadzącego obrady JM Rektora prof. dra hab. Stanisława Uliasza.


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-10-05 08:44
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-10-05
Stronę obejrzano: 3244 razy
[+]