Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 27.05.2010 r.
27.05.2010 r.

Z OBRAD SENATU
27 maja 2010 r.

Podczas majowego posiedzenia Senatu można było wyróżnić dwa bloki tematyczne podjętych spraw: rozliczenie efektów 2009 roku i przyjęcie uchwał określających funkcjonowanie dydaktyki w najbliższym roku akademickim oraz zasad rekrutacji na rok akademicki 2011/2012. Na pierwszą część posiedzenia Senatu złożyły się następujące zagadnienia:

  1. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2009 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2009 r. (referowane przez mgr Janinę Kut, kwestora UR, wcześniej zaopiniowane przez senacką Komisję ds. Decentralizacji i Finansów).
  2. Raport władz rektorskich z działalności Uczelni w roku ubiegłym (podsumowania dotyczące m.in.: realizacji projektów unijnych, oceny dorobku naukowego kadry UR, współpracy zagranicznej, procesu rekrutacji i realizacji toku studiów, spraw studenckich przedstawili: rektor i prorektorzy).
  3. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010 (rekomendowanego przez Komisję ds. Decentralizacji i Finansów).

W tych sprawach Senat przyjął stosowne uchwały.

 

Następnie, poprzez jednomyślne głosowanie poparto wniosek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie uruchomienia studiów II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku informatyka. Pierwsi studenci rozpoczną tu naukę w lutym 2012r.

Senatorowie zaakceptowali także zgłoszoną wcześniej inicjatywę przyznania tytułu doktora honoris causa UR panu profesorowi Jerzemu Wyrozumskiemu. Na laudatora w tej uroczystości (zaplanowanej na 16 czerwca) wolą zebranych wyznaczony został prof. dr hab. Henryk Samsonowicz.

W dalszej kolejności Senat rozpatrzył i w konsekwencji pozytywnie przegłosował propozycje projektów uchwał: w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2011/2012: na studia I i II stopnia, a ponadto na studia doktoranckie; w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie w roku akademickim 2010/2011; także w kwestii dotyczącej określenia liczebności grup studenckich w Uniwersytecie Rzeszowskim. Projekty tych zapisów - zaopiniowane przez senacką Komisję ds. Dydaktyki i Wychowania - przedstawiała Senatowi dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

W imieniu Komisji Statutowej UR głos zabrał także jej przewodniczący prof. dr hab. Jan Łukasiewicz, który wyraził zarówno stanowisko Komisji w odniesieniu do sprawy zatwierdzania regulaminów wydziałów (przekazano do kompetencji JM Rektora), jak też propozycji zmian w Statucie (3 zmiany, w tym zapis o powołaniu w UR wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia). Senatorowie - poprzez głosowanie - zaakceptowali te propozycje.

Na koniec dyskutowano nad przedstawionym przez prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą prof. dra hab. Aleksandra Bobkę Regulaminem przyznawania nagród Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po uwzględnieniu kilku zmian, dokument ten został przez Senat przyjęty i obowiązywał będzie od września 2010 r.

 


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-10-05 08:43
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-10-05
Stronę obejrzano: 3408 razy
[+]