Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 23.03.2010 r.
23.03.2010 r.

Z OBRAD SENATU
23 marca 2010 r.

Punktem inicjującym marcowe posiedzenie Senatu UR (25.03.) było wręczenie przez JM Rektora prof. dra hab. Stanisława Uliasza aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Mieczysławowi Korzyńskiemu z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Następnie głosowano wnioski o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kandydatury osób do odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej. Łącznie zaopiniowanych (pozytywnie) zostało 49 wniosków.

Senatorowie zaakceptowali również wnioski rad wydziałów w kwestiach kadrowych: Rady Wydziału Filologicznego – o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego (na czas nieokreślony): dr hab. prof. UR Joanny Rusin i dr hab. prof. UR Marioli Wierzbickiej oraz wniosek o zatrudnienie dra hab. Romana Magrysia na stanowisku profesora nadzwyczajnego; Rady Wydziału Sztuki – o przedłużenie zatrudnienia dr hab. prof. UR Marleny Makiel-Hędrzak na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR (na czas nieokreślony) oraz Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego w sprawie zatrudnienia dra hab. Jana Malczewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W dalszej kolejności wysłuchano informacji (prezentacja) dra hab. prof. UR Mieczysława Radochońskiego na temat działań Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego na rzecz uzyskania uprawnień do prowadzenia przewodów doktorskich.

Kolejną prezentację, o propozycji zmian i zasadach finansowania szkolnictwa wyższego do 2015 r. przedstawił dr hab. prof. UR Cz. Puchalski, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej w Uniwersytecie.

W dyskusji, która w jej następstwie rozgorzała, zebrani wyrazili obawy o przyszłość młodych uniwersytetów i nauk humanistycznych oraz zamiar podporządkowania państwowego szkolnictwa wyższego wyłącznie uwarunkowaniom ekonomiczno-rynkowym. Wielokrotnie sygnalizowano sprawy z własnego, uniwersyteckiego obszaru szkolnictwa; coraz mniejsze grono młodych podejmujących studia, nierówność uczelni wobec przepisów prawa, konieczność dokładniejszego niż obecnie poznania losów absolwentów.

O podpisaniu kolejnych umów z uczelniami zagranicznymi, na płaszczyźnie naukowej, edukacyjnej i kulturalnej poinformował prof. dr hab. A. Bobko, prorektor ds. badan naukowych i współpracy z zagranicą.  Poprzez jednomyślne poparcie Senatu, przyjęte zostały stosowne uchwały.

Wśród kolejnych przyjętych przez Senat aktów znalazły się:

  • uchwała w sprawie zgody na podjęcie przez Wydział Wychowania Fizycznego starań o pozyskanie środków finansowych na inwestycję: Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wychowania Fizycznego i Sportu – obiektu planowanego przy ul. Cichej w Ręszowie;
  • uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w Rzeszowie-Zalesiu (w celu pozyskania brakującego terenu dla wybudowania kompleksu parkingowego przy realizowanej inwestycji: regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym);
  • uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego – w celu finansowania bieżących wydatków uczelni.

Kończąc marcowe posiedzenie Senatu, które odbyło się 10 dni przed świętami, prof. Stanisław Uliasz przekazał zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-10-05 08:41
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-10-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-10-05
Stronę obejrzano: 3163 razy
[+]