Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 25.06.2020 r.
25.06.2020 r.

Porządek obrad zdalnego posiedzenia

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

w dniu 25 czerwca 2020 r.

 

 

 

 1. Głosowanie w sprawie nadania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Uchwała w sprawie poparcia wniosku Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych
  o nadanie dr hab. Annie Wydryckiej tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk humanistycznych.
 3. Sprawy osobowe:
 • zaopiniowanie kandydatury dra hab. Pawła Sierżęgi, prof. UR do pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • zaopiniowaniekandydatury dr Bożeny Jaskowskiej do pełnienia funkcji Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • zaopiniowanie kandydatury dra Mateusza Hołojucha do pełnienia funkcji Dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • zaopiniowanie kandydatury dra Sławomira Schultisa do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Języków Obcych,
 • zaopiniowanie kandydatury dra Miłosza Szczudło do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji,
 • zaopiniowanie kandydatury mgra Romualda Kalinowskiego do pełnienia funkcji Dyrektora Studium Kulturalno - Oświatowego „Resovia Saltans”.
 1. Ocena działalności Uczelni oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania Rektora.
 2. Poparcie wniosku o przyznanie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu uprawnień do nadawania stopnia doktora:
 • w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki
  o kulturze fizycznej,
 • w dziedzinie sztuki w dyspcyplinie sztuki muzyczne,
 • w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.
 1. Uchwała w sprawie zasad udzielania zgody na zatrudnienie na drugim etacie w innej szkole wyższej - poza Uniwersytetem Rzeszowskim.
 2. Przyjęcie uchwały w sprawie Kodeksu etyki nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Zatwierdzenie uchwały w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia
  i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022.
 5. Ustalenie programu studiów podyplomowych: zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa.
 6. Ustalenie programu studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
  w podmiotach leczniczych.
 7. Sprawy różne.

Wstawił:Kruba Adrian 2020-07-15 15:25
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2020-07-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2020-07-15
Stronę obejrzano: 916 razy
[+]