Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Uchwały » 2010
Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego podjęte w roku 2010

Uchwały
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
podjęte w roku 2010

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 28 stycznia 2010 r.
 

 1. Uchwała nr 147/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie przyjęcia recenzji prof. dra hab. Władysława A. Serczyka o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Richarda Pipesa.
 2. Uchwała nr 148/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zbycia mienia (działek gruntowych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie).
 3. Uchwała nr 149/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenie zgody na utworzenie Studium Doktoranckiego wspólnie z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.
 4. Uchwała nr 150/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Uniwersytetu Rzeszowskiego do Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 5. Uchwała nr 151/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego UR, na Wydziale Prawa i Administracji, prof. dra hab. Jana Łukasiewicza.
 6. Uchwała nr 152/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dra hab. Adriana T. Uljasza.
 7. Uchwała nr 153/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dra hab. Dariusza Wojakowskiego.
 8. Uchwała nr 154/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony, na Wydziale Filologicznym, dra hab. prof. UR Marka Nalepy.
 9. Uchwała nr 155/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR na czas nieokreślony, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, dra hab. prof. UR Krzysztofa Kukuły.
 10. Uchwała nr 156/01/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Biblioteki UR dr Bożeny Jaskowskiej.

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 lutego 2010 r.
 

 1. Uchwała nr 157/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie rozpoczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Jerzemu L. Wyrozumskiemu.
 2. Uchwała nr 158/02/2010 Senatu w  sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. inż. Mieczysława Korzyńskiego.
 3. Uchwała nr 159/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR, na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, dra hab. inż. Dariusza Pogockiego.
 4. Uchwała nr 160/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 1A.
 5. Uchwała nr 161/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Rady Bibliotecznej.
 6. Uchwała nr 162/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania.
 7. Uchwała nr 163/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Uczelni. 
 8. Uchwała nr 164/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Decentralizacji i Finansów. 
 9. Uchwała nr 165/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej. 
 10. Uchwała nr 166/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwoju Kadry, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
 11. Uchwała nr 167/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 12. Uchwała nr 168/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.  
 13. Uchwała nr 169/02/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. 

 

UCHWAŁY Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
przyjęte podczas posiedzenia 25 marca 2010 r.
 

 1. Uchwała nr 170/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowania wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich.
 2. Uchwała nr 171/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaopiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.
 3. Uchwała nr 172/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego na czas nieokreślony, na Wydziale Filologicznym, dr hab. prof. UR Joanny Rusin.
 4. Uchwała nr 173/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego na czas nieokreślony, na Wydziale Filologicznym, dr hab. prof. UR Marioli Wierzbickiej.
 5. Uchwała nr 174/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Filologicznym, dra hab. Romana Magrysia.
 6. Uchwała nr 175/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego na czas nieokreślony, na Wydziale Sztuki, dr hab. prof. UR Marleny Makiel-Hędrzak.
 7. Uchwała nr 176/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, na Wydziale Socjologiczno-Historycznym, dra hab. Jana Malczewskiego.
 8. Uchwała nr 177/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie starań przez Wydział Wychowania Fizycznego o pozyskanie środków finansowych na inwestycję Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wychowania Fizycznego i Sportu.
 9. Uchwała nr 178/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
 10. Uchwała nr 179/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego. 
 11. Uchwała nr 180/03/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie współpracy z uczelniami zagranicznymi. 

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2008 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z 10.10.2008 r. w sprawie procedury tworzenia wewnętrznych aktów prawnych uchwały Senatu UR są dostępne w Biurze ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-03-30 15:19
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-03-30
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-03-30
Stronę obejrzano: 14050 razy
[+]