Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 17.12.2009 r.
17.12.2009 r.

Z OBRAD SENATU
17 grudnia 2009 r.

Obrady Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 17 grudnia 2009 roku, prowadzone przez JM Rektora prof. dra hab. Stanisława Uliasza, rozpoczęto od rozpatrzenia spraw osobowych. Wnioski w tych kwestiach i sylwetki kandydatów do zatrudnienia rekomendowali dziekani: Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – w sprawie zatrudnienia dr hab. prof. UR Lucyny Falkiewicz-Wille na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego na czas nieokreślony oraz Wydziału Medycznego prof. dr hab. Andrzej Kwolek w sprawie zatrudnienia dr hab. n. med. Danuty Celińskiej-Cedro na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W sprawach tych Senat głosował pozytywnie; przyjęto stosowne uchwały.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiona także została, przez prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Elżbietę Dynię prof. nadzw. w UR informacja o rekrutacji na studia I, II oraz III stopnia. O indeksy na Uniwersytecie ubiegało się 20 536 kandydatów (studia stacjonarne: 15 440 osób, studia niestacjonarne: 5 096 osób; studia doktoranckie: 110 kandydatów). Przyjęto 9 123 osoby (studia stacjonarne: 5 734 osoby; studia niestacjonarne: 3 389 osób; studia doktoranckie: 80 osób). Największym powodzeniem cieszyły się: filologia angielska, pedagogika, fizjoterapia, europeistyka, administracja, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, prawo, filologia rosyjska, nauki o rodzinie, socjologia.

W trakcie dyskusji podsumowującej pierwszy rok funkcjonowania elektronicznego systemu rekrutacji senatorowie podkreślali konieczność udoskonalania tego procesu, m.in. wydłużenia terminu otwarcia systemu i usuwania zbędnych, nad wymiar biurokratycznych barier przez niego stwarzanych, a ponadto intensywnego szkolenia wszystkich członków komisji rekrutacyjnych.

O rekrutacji na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) poinformował dziekan Wydziału Socjologicznego-Historycznego prof. dr hab. Sylwester Czopek, który przypomniał także, że w tym roku wśród kandydatów więcej było absolwentów innych uczelni, a nie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Określił to jako swego rodzaju popularność studiów doktoranckich prowadzonych w rzeszowskiej uczelni i zaapelował przy tym o precyzyjne uregulowanie kwestii socjalno-bytowych studentów – doktorantów.

W punkcie: sprawy różne senatorowie jednomyślnie zaakceptowali projekt uruchomienia studiów drugiego stopnia na dwóch (obecnie licencjackich) kierunkach: grafika oraz europeistyka. Senat dokonał też zmian w Uchwale nr 76/05/2009 z 28 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach. Uznano, że zasady rekrutacji na kierunek europeistyka przyjęte będą w terminie późniejszym (rekrutacja od roku akademickiego 2011/2012).

Obrady – ostatnie w roku 2009 r. – zakończyły się świątecznymi życzeniami, które podczas łamania się opłatkiem złożono sobie nawzajem.


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-03-05 08:38
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2010-03-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-03-05
Stronę obejrzano: 3104 razy
[+]