Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » WŁADZE » Senat » Z obrad Senatu » Informacje z posiedzenia Senatu » 29.10.2009 r.
29.10.2009 r.

Z OBRAD SENATU
29 października 2009

Październikowe posiedzenie Senatu (29.10) odbyło się w Zalesiu. W ten sposób stworzono Senatorom okazję obejrzenia i oceny postępów w realizacji inwestycji czynionych w tym właśnie miejscu.

Obrady w Zalesiu rozpoczęło wręczenie prof. dr. hab. n. med. Andrzejowi Kwolkowi, przez prowadzącego posiedzenie Rektora prof. Stanisława Uliasza, aktu mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie.

Następnie, po zatwierdzeniu drobnych zmian w stosunku do zaproszenia, głos zabrał prof. dr hab. Aleksander Bobko, prorektor ds. współpracy z zagranicą, który przedstawił informacje o nowych umowach z zagranicznymi uczelniami i jednostkami badawczymi. Senat przyjmując uchwałę, zaakceptował przedstawione propozycje.

W dalszej kolejności wysłuchano informacji na temat realizowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim projektów unijnych (Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Infrastruktura i Środowisko; Innowacyjna Gospodarka; Kapitał Ludzki; Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego), o trwających i planowanych inwestycjach – 11 projektach „twardych” (m.in.: kompleks naukowo-dydaktyczny Zalesie – regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym; Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii; Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej; Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych; Uniwersyteckie Centrum Archeologii Podkarpacia; rozwój systemu informatycznego UR), a także o realizacji 17 projektów „miękkich” (m.in. Feniks – długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych, Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu, Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy, Budowa potencjału dydaktycznego UR na poziomie europejskim). Wartość projektów „twardych” (w realizacji do 2013 r.) – 880 mln zł; projektów „miękkich”– 92 mln zł.
Sprawy te przedstawiali i na pytania odpowiadali: dr hab. prof. UR inż. Czesław Puchalski, prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej oraz mgr inż. Jarosław Szlęzak, p.o. kanclerza uczelni.

W punkcie „sprawy osobowe” głosowano wnioski: Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego o zatrudnienie dra hab. prof. UR Andrzeja Pelisiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony oraz Międzywydziałowego Instytutu Filozofii o zatrudnienie ks. dra hab. Krzysztofa Bochenka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Przyjęto ponadto zmiany w Uchwale Senatu nr 90/05/2009 (z 28 maja 2009 r.) w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad oraz trybu powierzania godzin ponadwymiarowych ponad limit określony w ustawie. Zmiany dotyczyły §8 pkt 1 oraz §14. Wniosek w tej sprawie przedstawiła pani prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia.
W dalszej części obrad odbyły się także głosowania nad projektami uchwał w kwestiach: użyczenia Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego terenu przy ul. Ćwiklińskiej w Rzeszowie z przeznaczeniem na budowę Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, użyczenia Gminie Miasto Rzeszów działki pod przystanek autobusowy komunikacji miejskiej i budowę wiaty przy ul. Wyspiańskiego, ponadto w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” i wystawienie przez Rektora UR weksla
in blanco.

W drugiej części zalesiańskiego posiedzenia Senatu zwiedzano budowane tam obiekty.  Wszyscy byli pod wrażeniem tempa i wielkości zmian. Stan surowy budynków i rozmach zadań jest widomym znakiem zachodzących przeobrażeń w naszym Uniwersytecie.


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-03-05 08:36
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-03-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-03-05
Stronę obejrzano: 3522 razy
[+]