Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Klauzula informacyjna
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » STUDIA » Regulaminy » Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim

Regulamin (zasady i tryb) nadawania
tytułu doktora honoris causa
w Uniwersytecie Rzeszowskim

Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
(przyjęta na posiedzeniu Senatu UR 21 lipca 2005 r.,
ze zmianą z dnia 10 listopada 2005 r.)

 1. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Uczelnię. Jest nadawany w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i życia społecznego.
 2. Tytuł doktora honoris causa może być nadawany uczonym polskim i zagranicznym, mężom stanu, wybitnym twórcom i artystom. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższymi kwalifikacjami naukowymi i zasługami dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, tytuł doktora honoris causa może być przyznany profesorowi UR.
 3. Z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa występuje rada wydziału, mająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 4. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa może nastąpić z inicjatywy Rektora lub dziekana właściwego wydziału.
 5. Rada wydziału wybiera ze swego grona trzyosobową komisję oraz wyznacza dwóch recenzentów do oceny dorobku kandydata, w tym jednego spoza Uniwersytetu Rzeszowskiego i kieruje sprawę do Senatu.
 6. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmuje uchwałę o rozpoczęciu postępowania o nadanie tytułu honoris causa.
 7. Wyjątkowo, jeżeli kandydatem jest osoba powszechnie znana, szczególnie zasłużona w dziedzinie nauki, kultury lub życia społecznego, rada wydziału może zrezygnować z powoływania recenzentów. Senat Uniwersytetu ustala wówczas zasady dalszego postępowania wobec tego kandydata.
 8. Komisja wyłoniona przez radę wydziału przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i przygotowuje następujące dokumenty:
  • życiorys kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej i zawodowej,
  • wykaz osiągnięć naukowych i zawodowych kandydata,
  • uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa,
  • ustala promotora.
 9. Po zapoznaniu się z opinią komisji, uwzględniającą zasadność wniosku i zebranymi recenzjami, rada wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wystąpienia do Senatu UR z wnioskiem o nadanie kandydatowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Dokumentację wniosku wraz z uchwałą rady wydziału i dwoma recenzjami, dziekan przekazuje do Działu Nauki Uczelni.
 11. Dział Nauki przekazuje Rektorowi skompletowaną dokumentację wraz z projektem uchwały Senatu i propozycją promocji.
 12. Uchwały Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 60 proc. członków Senatu.
 13. Nadanie godności doktora honoris causa jest rejestrowane w Księdze Pamiątkowej Uniwersytetu (§ 6 pkt. 4 Statutu UR).
 14. Scenariusz uroczystości nadawania tytułu doktora honoris causa zawarty jest w rozdziale IX Regulaminu akademickiego ceremoniału w Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
Przewodniczy Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

Rzeszów, 10 listopada 2005 r.


Wstawił:Szczęsny Jan 2010-03-05 08:31
Sporządził:Małgorzata Dworak   2010-03-05
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-03-05
Stronę obejrzano: 9257 razy
[+]