Uniwersytet Rzeszowski

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
INFORMACJE
  Ogólne
  Historia
  Struktura własnościowa
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Administracja
STRUKTURA UR
  Wydziały
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
PRAWO
  Rekrutacja
  Statut
  Regulaminy studiów
  Regulamin świadczeń materialnych
  Opłaty za studia
  Regulamin (zasady i tryb) nadawania tytułu doktora honoris causa w Uniwersytecie Rzeszowskim
INNE
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Wyniki akredytacji
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Struktura własnościowa
Struktura własnościowa

    Forma własności
  • własność państwowych osób prawnych
    Majątek
    środki trwałe:
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 48 950 950,92
2. budynki, lokale i obiekty 107 968 569,11
3. urządzenia techniczne i maszyny 48 285 682,77
4. środki transportu 572 482,10
5. inne środki trwałe 25 748 748,35
6. Inwentarz żywy 17 290,00
razem: 231 543 723,25 zł.
Stan na 31.12.2009 r.

Wstawił:Szczęsny Jan 2010-02-15 13:34
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2010-02-15
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-02-15
Stronę obejrzano: 19810 razy
[+]