Biuletyn Informacji Publicznej
INFORMACJE
  Historia
  Ogólne
  Strategia rozwoju
  Statut
  Struktura własnościowa
  Regulaminy
WŁADZE
  Rektor
  Prorektorzy
  Dziekani
  Senat
  Rada Uniwersytetu
  Administracja
STRUKTURA UR
  Kolegia
  Jednostki
  Centra badawcze na UR
  Szkoła Doktorska
STUDIA
  Programy studiów
  Regulaminy
  Rekrutacja
  Opłaty
  Raporty samooceny
  Wyniki akredytacji
INNE
  Postępowania awansowe
  Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich
  Oferty pracy na stanowiska administracyjne lub techniczne
  Ogłoszenia
  Samorząd Studentów
  Zamówienia publiczne
  Ogłoszenia o sprzedaży
  Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
OBSŁUGA BIULETYNU
  Obowiązujące akty prawne
  Instrukcja
  Redakcja
  Wniosek o udostępnienie informacji
  Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Informacje nieudostępnione - Podstawa prawna wyłączenia
Rejestr zmian

TOP » INFORMACJE » Ogólne
Informacje ogólne

Liczba studentów
 Stan na 30.11.2009.r.
ogółem:  
studia stacjonarne: 13.820 
studia niestacjonarne: 8.373
studia podyplomowe: 2.942
studia doktoranckie: 195
Absolwenci 6314
Liczba jednostek- 30.11.2008 r.
Wydziały: 11
Instytuty: 16
Kierunki: 36
Liczba jednostek uprawnionych do nadawania stopni:
Doktora 4
Doktora habilitowanego 1
 
Liczba pracowników:
Stan na 31 grudnia 2008 r.
 
nauczyciele akademiccy ogółem: 1224
(w tym):
 
Profesorowie tytularni: 112
Doktorzy habilitowani: 169
Doktorzy: 589
Magistrzy: 354
 

Wstawił:Szczęsny Jan 2010-01-29 09:26
Sporządził:Ewa Krzyżanowska   2010-01-29
Zatwierdził:Ewa Krzyżanowska   2010-01-29
Stronę obejrzano: 129374 razy
[+]